Burgerlijk Recht 2

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2018/19
Vakcode RGBPR00110
Vaknaam Burgerlijk Recht 2
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (blok 2)
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Burgerlijk Recht 2
Leerdoelen - De student kan rechtsvragen categoriseren naar de betreffende verbintenis- of goederenrechtelijke leerstukken.
- De student kan samenvatten wat de voornaamste verbintenis- en goederenrechtelijke leerstukken zijn.
- De student kan complexere casus op het gebied van het goederenrecht oplossen.
- De student kan complexere casus op het gebied van het verbintenissenrecht oplossen.
- De student kan de voorgeschreven jurisprudentie interpreteren.
- De student kan de uit de voorgeschreven jurisprudentie voortvloeiende rechtsregels benoemen.
- De student kan in een casus de (mogelijk) van toepassing zijnde rechtsregels uit de voorgeschreven jurisprudentie identificeren.
- De student kan in een gegeven casus verdedigen of een bepaalde rechtsregel al dan niet van toepassing is.
- De student kan door middel van een mondelinge presentatie demonstreren op welke wijze een goederen- of verbintenissenrechtelijke casus wordt opgelost.
Omschrijving Inhoud.
Burgerlijk Recht 2 bouwt voort op Burgerlijk Recht 1 en geeft een verdieping van delen van het overeenkomstenrecht en het goederenrecht. Het vak behandelt de voor de praktijk belangrijkste juridische aspecten van veel voorkomende transacties waarbij goederen tegen betaling worden overgedragen.
Het eerste deel gaat over contractuele vragen; na een korte recapitulatie van de totstandkoming van de overeenkomst wordt nader ingegaan op de inhoud en de uitvoering ervan. Daarbij komen bijvoorbeeld aan de orde: interpretatie van de overeenkomst, toerekenbare en niet-toerekenbare tekortkoming, schadevergoeding en ontbinding van overeenkomsten. Ook wordt aandacht besteed aan algemene voorwaarden en vertegenwoordiging.
Het tweede deel behandelt de goederenrechtelijke vragen: hoe wordt de overdracht van goederen geëffectueerd, kan de eigendom op andere manieren worden verkregen en wat is de betekenis van fabricageprocessen voor de (voorbehouden) eigendom van geleverde goederen? Daarbij komen bijvoorbeeld aan de orde: overdracht en andere wijzen van eigendomsverkrijging (verjaring, vermenging, natrekking en zaaksvorming) en gemeenschap.

Werkwijze:
Het vak zal worden gedoceerd aan de hand van hoorcolleges en werkgroepen. Op de werkgroepen wordt de stof behandeld aan de hand van opdrachten.
Het is mogelijk om door het individueel voldoen aan specifieke opdrachten en actieve deelname aan de werkgroepen in aanmerking te komen voor een halve bonuspunt bij het tentamen.Raadpleeg Studentportal voor nadere informatie.
Uren per week 8
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(14x2 uur hoorcolleges en 14x2 uur werkgroepen (gedurende het blok).)
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk (essayvragen)
(Tentamendata Bonuspunten: opdrachten, minimale aanwezigheid van 11 van de 14 keer bij de werkcolleges.)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator mr. E.E. Slob
Docent(en) mr. ing. J.L. bij de Leij ,mr. E.E. Slob , vacature ,prof. mr. dr. A.J. Verheij ,prof. mr. dr. F.M.J. Verstijlen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Goederenrecht, Deventer: Kluwer, meest recente druk (raadpleeg Studentportal (Nestor)), nr. 1-558; 588-640; 963-968. Pitlo/W.H.M. Reehuis en A.H.T. Heisterkamp
Klapper BR 2 Oefenopgaven
(verkrijgbaar bij de klapperwinkel)
Rechtshandeling en overeenkomst, Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3, meest recente druk (raadpleeg Studentportal (Nestor)), Deventer: Kluwer. Jac. Hijma, C.C. van Dam, W.A.M. van Schendel en W.L. Valk
Verbintenissenrecht algemeen, Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 4, meest recente druk (raadpleeg Studentportal (Nestor)), Deventer: Kluwer G.T. De Jong, H.B. Krans en M.H. Wissink
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
  • Geadviseerd: Burgerlijk Recht 1
Opmerkingen
  • NB: niet alle stof uit het boek van Pitlo/Reehuis & Heisterkamp komt in de werkcolleges aan de orde! Uit Pitlo/Reehuis & Heisterkamp moeten de nrs. 1-99; 155-249, 291-328 en 588-640 zelfstandig, aan de hand van de hoorcolleges worden bestudeerd!
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Fiscaal Recht 2 semester I b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 2 semester I b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Int & Europees Recht 3 semester I b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Jur. Bestuurskunde 2 semester I b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 2 semester I b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Notarieel Recht 2 semester I b verplicht
Open Colleges 1 semester I b keuze
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor Register Belastingadviseurs) 1 semester I b verplicht
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor Saxion Hogeschool) 1 semester I b Schakel(V)
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor Hanze en Hogeschool Arnhem) 1 semester I b Schakel(V)
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Nederlands Recht 1 semester I b (v) / a
voor Hanze en Hogeschool Arnhem 1 semester I b schakel(v)