Burgerlijk Procesrecht 1

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2017/18
Vakcode RGBPR00005
Vaknaam Burgerlijk Procesrecht 1
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
(blok 1. Dit vak wordt standaard gegeven in blok 1 en herhaald in blok 4 via online colleges)
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Burgerlijk Procesrecht 1
Leerdoelen Het vak beoogt een eerste inleiding te geven en de student een gedegen basiskennis te verschaffen van en inzicht in het burgerlijk procesrecht wat betreft: wettelijk systeem, begrippen, procedurevormen, procesverloop, bewijs, rechtsmiddelen, tenuitvoerlegging en enkele vormen van geschiloplossing buiten de rechter om. De bedoeling is dat na het met succes volgen van dit vak de student in staat is de relevante regels te vinden, deze toe te passen en vragen over procesrechtelijke onderwerpen in schriftelijke vorm te beantwoorden.
Omschrijving Het burgerlijk procesrecht geeft regels voor het civiele geding. In het civiele geding worden aanspraken ontleend aan het materiële privaatrecht afgedwongen en verwezenlijkt. Degene die meent aanspraak te kunnen maken op een door een ander te verrichten prestatie wordt recht en titel verschaft om eigenrichting te voorkomen. Daarnaast wordt met iedere uitspraak een bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van het recht. Het burgerlijk procesrecht is dus onmisbaar voor het inzicht in, en kennis van, het materiële privaatrecht. Daarnaast heeft het civiele geding de functie van geschilbeslechting. Aan de hand van rechtsregels hakt de rechter(of een bij overeenkomst aangewezen derde) een knoop door. Of door deze beslissing het geschil tussen partijen is opgelost, is niet zeker. Daarvoor zijn ook andere rechtsfiguren beschikbaar: de rechter bevordert dat partijen hun geschil door middel van een schikking bijleggen en de rechter faciliteert dat partijen door onderhandelingen onder leiding van een derde tot een oplossing komen (mediation).
Gedoceerd wordt in de vorm van hoorcolleges. Voor het begin van het semester zal in de syllabus een opgave van de te bestuderen stof worden verstrekt. De voor elk college opgegeven stof en arresten of beschikkingen dienen van te voren bestudeerd te zijn. Aan de hand van een bestaand procesdossier en via Studentportal (Nestor) ter beschikking staand beeld- en oefenmateriaal wordt getracht inzicht te geven in de praktijk van het procederen. Na afloop van de onderwijsperiode wordt schriftelijk een tentamen met essayvragen afgenomen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(14x2 uur hoorcolleges (gedurende het blok))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen), zie opmerkingen
(Tentamendata)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. R.J.C. Flach
Docent(en) mr. dr. R.J.C. Flach ,prof. mr. dr. H.B. Krans
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Collegestof
'Compendium van het burgerlijk procesrecht', nieuwste druk (NB nu - juli 2017 -is dat nog de 20e uit 2015. Naar verluidt verschijnt in de zomer van 2017 de 21e druk) Deventer: Wolters Kluwer P.A. Stein, A.S. Rueb m.m.v. E. Gras en A.W. Jongbloed 9789013129083 ca. €  50,00
Naar keuze: 'Verzameling Nederlandse Wetgeving' Sdu (Blauwe VNW) of Kluwer Collegebundel 2017-2018 ca. €  40,00
Nader op te geven arresten en beschikkingen zoals opgenomen in de bij Sdu uitgegeven bundel 'Rechtspraak Burgerlijk procesrecht', 9e druk 2016 (eerdere drukken blijven bruikbaar - op eigen risico) C.J.J.C. van Nispen, A.W. Jongbloed (red.) 9012397936 ca. €  40,00
Reader (klapper, syllabus) 'Burgerlijk Procesrecht I cursus 2017-2018', RUG 2017.
Zie ook Studentportal (Nestor)
Entreevoorwaarden Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen
Opmerkingen Dit vak wordt live gegeven in blok 1 en extra aangeboden via online colleges in blok 4. Eén extra tentamenkans in blok 4.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 3 semester I a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Int & Europees Recht 3 semester I a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 3 semester I a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Notarieel Recht 3 semester I a verplicht
Open Colleges 1 semester I a keuze
Pre-master Rechtsgeleerdheid 1 semester I a (v) / b