Burgerlijk Procesrecht 1

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2018/19
Vakcode RGBPR00005
Vaknaam Burgerlijk Procesrecht 1
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
(blok 1. Dit vak wordt standaard gegeven in blok 1 en herhaald in blok 4 via online colleges)
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Burgerlijk Procesrecht 1
Leerdoelen Het vak beoogt een eerste inleiding te geven en de student een gedegen basiskennis te verschaffen van en inzicht in het burgerlijk procesrecht wat betreft: wettelijk systeem, begrippen, procedurevormen, procesverloop, bewijs, rechtsmiddelen, tenuitvoerlegging en enkele vormen van geschiloplossing buiten de rechter om. De bedoeling is dat na het met succes volgen van dit vak de student in staat is de relevante regels te vinden, deze toe te passen en vragen over procesrechtelijke onderwerpen in schriftelijke vorm te beantwoorden.
Omschrijving Het burgerlijk procesrecht geeft regels voor het civiele geding. In het civiele geding worden aanspraken ontleend aan het materiële privaatrecht afgedwongen en verwezenlijkt. Degene die meent aanspraak te kunnen maken op een door een ander te verrichten prestatie wordt recht en titel verschaft om eigenrichting te voorkomen. Daarnaast wordt met iedere uitspraak een bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van het recht. Het burgerlijk procesrecht is dus onmisbaar voor het inzicht in, en kennis van, het materiële privaatrecht. Daarnaast heeft het civiele geding de functie van geschilbeslechting. Aan de hand van rechtsregels hakt de rechter(of een bij overeenkomst aangewezen derde) een knoop door. Of door deze beslissing het geschil tussen partijen is opgelost, is niet zeker. Daarvoor zijn ook andere rechtsfiguren beschikbaar: de rechter bevordert dat partijen hun geschil door middel van een schikking bijleggen en de rechter faciliteert dat partijen door onderhandelingen onder leiding van een derde tot een oplossing komen (mediation).
Gedoceerd wordt in de vorm van hoorcolleges. Voor het begin van het semester zal op de Student Portal een opgave van de te bestuderen stof worden verstrekt. De voor elk college opgegeven stof en arresten of beschikkingen dienen van te voren bestudeerd te zijn. Aan de hand van een bestaand procesdossier wordt getracht inzicht te geven in de praktijk van het procederen. Na afloop van de onderwijsperiode wordt schriftelijk een tentamen met essayvragen afgenomen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(14x2 uur hoorcolleges (gedurende het blok))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal indien mogelijk)
(Tentamendata)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator mr. P. Koerts
Docent(en) mr. P. Koerts , Nog niet bekend ,prof. mr. A.I.M. van Mierlo
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Collegestof
‘Compendium Burgerlijk Procesrecht’, Deventer: Wolters Kluwer 2015 (NIET de editie 2017!) P.A. Stein/A.S. Rueb (m.m.v. E. Gras en A.W. Jongbloed) 9789013129083 ca. €  50,00
Naar keuze: 'Verzameling Nederlandse Wetgeving' Sdu (Blauwe VNW) of Kluwer Collegebundel 2018-2019 ca. €  40,00
Uitspraken zoals grotendeels opgenomen in 'Rechtspraak Burgerlijk procesrecht', Den Haag: Sdu 2016 (9e druk)(eerdere drukken blijven bruikbaar - op eigen risico) C.J.J.C. van Nispen & A.W. Jongbloed (red.) 9012397936 ca. €  40,00
Zie ook Studentportal (Nestor)
Entreevoorwaarden Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen
Opmerkingen Dit vak wordt live gegeven in blok 1 en extra aangeboden via online colleges in blok 4. Eén extra tentamenkans in blok 4.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 3 semester I a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Int & Europees Recht 3 semester I a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 3 semester I a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Notarieel Recht 3 semester I a verplicht
Open Colleges 1 semester I a keuze
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Nederlands Recht 1 semester I a (v) / b