Law in Europe 2 (repeaters)

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2017/18
Vakcode RGBHA50205
Vaknaam Law in Europe 2 (repeaters)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (blok 3)
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Law in Europe 2 (repeaters)
Leerdoelen Het verwerven van kennis van en inzicht in sociaal economische, bedrijfseconomische en fiscale regels voor ondernemingen voor wat betreft:
  • de rechtseconomie, het gaat hierbij om de algemene vraag hoe rechtsregels doorwerken op het handelen van ondernemingen en de maatschappelijke uitkomsten, een aantal, voor het functioneren van ondernemingen belangrijke juridische ‘figuren’ wordt door een economische bril bekeken, zoals ‘overeenkomst en contractuele aansprakelijkheid’ en ‘wettelijke aansprakelijkheid’;
  • het arbeidsrecht, de rol van de ondernemer als werkgever, ingegaan wordt op de kenmerken van de arbeidsovereenkomst en andere arbeidsrelaties (zoals de uitzendovereenkomst) en op de wijze waarop arbeidsrelaties kunnen worden gewijzigd (bijvoorbeeld door ontslag of bij overgang van een onderneming);
  • medezeggenschapsrechten van werknemers binnen ondernemingen;
  • de belastingregels die met name voor de inrichting en de activiteiten van ondernemingen van belang zijn, de hoofdlijnen van in het bijzonder de loonbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting, die in afzonderlijke belastingwetten geregeld zijn, passeren de revue;
  • de invloed van het Europese recht op bovengenoemde onderwerpen.

Vaardigheden en attitude
Het kunnen toepassen en beoordelen van de voor het vak Law in Europe 2 relevante (inter)nationale regelgeving op het terrein van de rechtseconomie, het arbeidsrecht en belastingrecht alsmede het schriftelijk (in de vorm van een paper of een kennistoets) of mondeling kunnen beantwoorden van vragen met betrekking tot de vakgebieden rechtseconomie en belastingrecht.
Het kunnen toepassen en beoordelen van een voor het onderdeel arbeidsrecht relevante juridisch vraagstuk alsmede het schriftelijk in de vorm van een paper kunnen beantwoorden van nationale, internationale en Europese aspecten van dit vraagstuk waarbij relevante wetgeving, jurisprudentie en literatuur dient te worden verzameld, beoordeeld en te worden toegepast.
Omschrijving Ondernemingen zijn belangrijke deelnemers op de arbeidsmarkt, de dienstenmarkt en op de kapitaalmarkt. In het vak Law in Europe 2 komen enige juridische en bedrijfseconomische aspecten van deze marktdeelname aan de orde, waar nodig toegespitst op de internationaal georiënteerde of opererende onderneming. Aandacht wordt ondermeer besteed aan de rol van de ondernemer als werkgever, aan medezeggenschapsrechten van werknemers binnen de onderneming en aan de gevolgen van fusie van ondernemingen voor werknemers. Bij de bedrijfseconomische aspecten ligt het accent op de organisatiestructuur van ondernemingen, op de door ondernemingen af te leggen financiële verantwoording (jaarrekeningenrecht) en op financierings- en waarderingsvraagstukken. De fiscale component biedt een eerste kennismaking met de belastingregels die met name voor de inrichting en activiteiten van ondernemingen van belang zijn (vennootschapsbelasting, loonbelasting, omzetbelasting).Bij de behandeling van de verschillende deelgebieden (rechtseconomie, arbeidsrecht en fiscaal recht) wordt aandacht geschonken aan de Europese regelgeving.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zie opmerkingen
(Literatuurvak)
Toetsvorm opdracht(en), paper
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator mr. E.E.G. Gepken-Jager
Docent(en) mr. M.G. de Weerdt-de Jong ,prof. mr. dr. M.S. Houwerzijl ,dr. E. Woerdman
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Nader bekend te maken literatuur
Entreevoorwaarden
  • Verplicht: propedeuse.
  • Uitsluitend toegankelijk voor bachelorstudenten European Law School.
  • Dit literatuurvak is alleen bedoeld voor studenten die dit vak als een verplicht onderdeel in hun programma hebben.
Opmerkingen
  • Dit is een literatuurvak. Student dient met de coordinator ELS via het secretariaat van de sectie handelsrecht en arbeidsrecht (haar@rug.nl) contact te opnemen ten aanzien van de wijze waarop het vak gevolgd kan worden.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type