Handelsrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGBHA00010
Vaknaam Handelsrecht
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b (blok 4)
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Handelsrecht
Leerdoelen Het verwerven van grondige kennis en inzicht in het geldende recht betreffende de juridische organisatie van privaatrechtelijke rechtspersonen en ondernemingen. Daarnaast het kunnen beoordelen van vraagstukken op het terrein van het ondernemingsrecht en daarover kritisch, reflectief en evaluatief kunnen nadenken.
Het verwerven van kennis en inzicht in een bijzonder onderdeel van het handelsrecht, te weten het faillissementsrecht. Daarnaast het kunnen beoordelen van vraagstukken op dit terrein en daarover kritisch, reflectief en evaluatief kunnen nadenken.
Omschrijving De studiestof betreft de verschillende privaatrechtelijke rechtspersonen en ondernemingen, te weten: eenmanszaken, personenvennootschappen, naamloze en besloten vennootschappen, verenigingen, stichtingen en coöperaties. Daarnaast worden de belangrijkste regels en beginselen in het faillissementsrecht uiteengezet en maken studenten kennis met de bijzondere problemen die spelen in dit bijzondere onderdeel van het handelsrecht.
Er worden hoorcolleges en werkgroepen verzorgd. Van studenten wordt verwacht dat zij de hoor- en werkcolleges actief volgen. Dit houdt in dat zij zich terdege voorbereiden door bestudering van de vooraf opgegeven literatuur en jurisprudentie. In het leerboek over het ondernemingsrecht zijn casus opgenomen die voor een deel tijdens de colleges worden besproken. Voor het onderdeel faillissementsrecht worden casus op Studentportal (Nestor) geplaatst die tijdens de colleges worden besproken.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(6x4 uur hoorcollege, 7x2 uur werkgroepen en 2x2 uur responsiecollege)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. F. Veenstra
Docent(en) mr. R.E. de Vries ,mr. E.E.G. Gepken-Jager ,prof. mr. M.L. Lennarts ,mr. dr. M.Y. Nethe ,mr. dr. F. Veenstra
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
De kern van het ondernemingsrecht (Kluwer, Deventer, laatste druk) M.J. Kroeze, L. Timmerman en J.B. Wezeman.
Het is nog niet bekend welk handboek wordt voorgeschreven voor het onderdeel faillissementsrecht. Nadere informatie hierover volgt op Nestor.
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Fiscaal Recht 2 semester II b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 2 semester II b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Int & Europees Recht 2 semester II b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 2 semester II b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Notarieel Recht 2 semester II b verplicht
Open Colleges - semester II b keuze
Verkorte bachelor Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Intern. en Europees Recht - semester II b verplicht