Intro. to Internat. and European Tax Law

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2017/18
Vakcode RGBFI50203
Vaknaam Intro. to Internat. and European Tax Law
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I b (Blok 2)
ECTS 3
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Introduction to International and European Tax Law (recidivisten)
Leerdoelen Doelstelling
Het internationaal en Europees belastingrecht geeft enerzijds de belastingplichtige bescherming tegen dubbele belasting, anderzijds belastingdiensten de noodzakelijke middelen om adequaat toezicht te kunnen houden op belastingplichtigen met grensoverschrijdende activiteiten. Doel van deze cursus is globale kennis over dit vakgebied aan te leren.

Kennis en inzicht
Na succesvolle afronding van deze cursus heeft de student basiskennis opgedaan over:
(a) Internationaal belastingrecht als instrument:
- ter voorkoming van dubbele belasting;
- ter voorkoming van belastingontgaan en –ontduiking
- ter voorkoming van discriminatie
- voor uitwisseling van inlichtingen en wederzijdse bijstand bij invordering
(b) Europees belastingrecht als instrument:
- ter voorkoming van dubbele belasting;
- ter voorkoming van belastingontgaan en –ontduiking
- ter voorkoming van discriminatie
- voor uitwisseling van inlichtingen en wederzijdse bijstand bij invordering
(c) De noodzaak voor Europees belastingrecht als aanvulling op het international belastingrecht
(d) De invloed van Europees belastingrecht op internationaal belastingrecht.

Vaardigheden en attitude
Na afronding van deze cursus kan de student:
(a) Zich een oordeel vormen over invloed van globalizering en Europeanisering op het belastingrecht
(b) Een overzicht geven van de inhoud van belastingverdragen, unilaterale regels ter voorkoming van dubbele belasting en Europese regels ter voorkoming van dubbele belasting, belastingontgaan en –ontwijking
(c) De beginselen die ten grondslag liggen aan het internationaal belastingrecht alsmede op Europees niveau gemaakte keuzes;
(d) Het totstandkomingsproces van belastingverdragen beschrijven: welke stappen zijn genomen door de verdragsonderhandelaren en de wetgever vanaf het nemen van het initiatief voor het sluiten van een belastingverdrag tot aan de inwerkingtreding van het belastingverdrag;
(e) De invloed van internationaal recht op de werking van belastingverdragen beschrijven;
(f) De invloed van Europees recht op de werking van belastingverdragn beschrijven;
(g) In detail de verschillende methoden op het gebied van voorkoming van dubbele belasting (de vrijstellingsmethode en de verrekeningsmethode) beschrijven;
(h) De opgedane kennis toepassen op practische vragen over de structuur van de regels ter voorkoming van dubbele belasting en het Europees belastingrecht, de redenen waarom staten er voor kiezen met bepaalde staten wel en met andere staten geen verdrag te sluiten, de toepassing van belastingverdragen en de totstandkoming van een belastingverdrag;
(i) In detail de verschillende methoden op het gebied van voorkoming van dubbele belasting (de vrijstellingsmethode en de verrekeningsmethode) toepassen.
Omschrijving Het vakgebied internationaal belastingrecht ziet van oudsher op regels ter voorkoming van dubbele belastingheffing - in zowel de woonstaat en/of de stat waarvan belastingplichtige onderdaan is en de bronstaat, alsmede op regels ter voorkoming van belastingontgaan. Deze regels zijn neergelegd in belastingverdragen en unilaterale regelgeving. De afgelopen decennia zijn deze regels aangevuld met regels die samenwerking tussen belastingadministraties op het gebied van gegevensuitwisseling en bijstand bij invordering bewerkstelligen. Ook is in de meeste recente verdragen een arbitragebepaling opgenomen.
Deze internationale regels voorkomen niet alle vormen van dubbele belasting en belastingontgaan. Daarom heeft de Europese Unie aanvullende regels ontwikkeld. Het Europese recht beinvloedt bovendien de bepalingen neergelegd in belastingverdragen en unilaterale regelingen. Zo mogen deze regels niet in strijd zijn met de in het Werkingsverdrag neergelegde vrijheden. In deze module wordt een overzicht gegeven van de historische ontwikkeling van deze regels en wordt diepgaand ingegaan op de voorkomingsmethodiek.
Na afloop van deze cursus kan de student antwoord geven op:
- elementaire theoretische vragen over de structuur van de belastingverdragen en unilaterale regels, de redenen waarom staten beslissen om dergelijke regels in te voeren, de overwegingen die een rol spelen bij de keuze voor verdragspartners, de interpretatie van belastingverdragen en de totstandkominsprocedure van belastingverdragen;
- elementaire practische vragen over de allocatie van heffingsrechten en de voorkoming van dubbele belasting.
Uren per week 2
Onderwijsvorm videocollege
(Literatuurvak)
Toetsvorm mondeling
(Tentamendata)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator prof. dr. I.J.J. Burgers
Docent(en) mr. R.P.C. Adema ,prof. dr. I.J.J. Burgers
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
A reader and/or articles in English which will be announced on Studentportal (Nestor) before the start of the course
Nb: These books are also used in the mastercourse Internationaal & Europees Belastingrecht
Text ed. Teksten belastingverdr. en EG-recht or equiv. test ed. of tax treaties and EC tax law, uitg. Kluwer of de Licent bundel of een andere bundel met Teksten belastingverdr. en EG-recht. €  69,00
Wegwijs in het internationaal en europees belastingrecht, SdU/Vermande, laatste druk I.J.J. Burgers(red), e.a. €  74,00
Entreevoorwaarden
  • This course is only accessible for students that have obtained at least 45 EC from their first year courses at research university level or that participate in a pre-approved pre-master or decree programme.
  • Solid knowledge of tax law required.
  • This directed reading course is intended for students who have this course as a compulsory part in their program.
Opmerkingen
  • The language will be partly English, partly Dutch.
  • Dit is een literatuurvak, de student kan het vak volgen via online colleges. Neem voor aanvang van de colleges contact op met de docent/coördinator en meld je in progress.www aan voor het vak.
  • dit vak wordt in studiejaar 2017-2018 voor het laatst aangeboden.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type