Formeel Belastingrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2018/19
Vakcode RGBFI00605
Vaknaam Formeel Belastingrecht
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (blok 2)
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Formeel Belastingrecht
Leerdoelen Doel van het vak Formeel belastingrecht is de student kennis en inzicht te laten verwerven van en in twee belangrijke algemene wetten op het fiscale terrein, te weten de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) en de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Na het afronden van dit vak kan de student de formeelrechtelijke regelgeving betreffende de heffing van belastingen op een concrete casus op gevorderd niveau toepassen, en deze tevens plaatsen in de context van de verhouding tussen overheid en belastingplichtige. De kernleerstukken die behandeld worden vindt u in de vakomschrijving.
Omschrijving Op basis van de bepalingen van de AWR wordt in de meeste gevallen de belastingschuld zoals die uit de heffingswetten voortvloeit geconcretiseerd. Pas door de bepalingen uit AWR wordt het mogelijk de belastingschuld te formaliseren en daardoor vorderbaar en inbaar te maken.
Daarnaast bevatten AWR en AWB in onderlinge samenhang bepalingen omtrent de rechtsgang in belastingzaken, dat wil zeggen dat zij bezwaar, beroep en beroep in cassatie regelen (het fiscale procesrecht). Tenslotte regelt de AWR het fiscale strafrecht, zowel administratief als zuiver strafrechtelijk. Kernleerstukken zijn de begrippen materiële en formele belastingschuld, aanslagregeling, fiscale administratieve boete, fiscale rechtsbescherming, bewijslastverdeling.

Het vak wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges. Daarin wordt een zo compleet mogelijk overzicht van de stof gegeven en wordt de onderlinge samenhang van bepalingen geïllustreerd. De toetsing vindt plaats door middel van een essaytentamen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(14x2 uur hoorcolleges (gedurende het blok))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(Tentamendata)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator mr. drs. A. Heidekamp
Docent(en) mr. drs. A. Heidekamp
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, 11de druk 2015, Fed fiscale studieserie, Kluwer, Deventer mr. L.A. de Blieck e.a. 9789013128581 €  79,50
Pocket Belastingwetten (teksteditie) 2015
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2016 het vak Formeel Belastingrecht 1 hebben afgelegd.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Fiscaal Recht 2 semester I b verplicht
Open Colleges 1 semester I b keuze
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor Register Belastingadviseurs) 1 semester I b verplicht
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor BA Economie overig (met min Bedr en Bel)) 1 semester I b verplicht
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor BA Accountancy and Control) 1 semester I b verplicht