Omzet- en Overdrachtsbelasting

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2017/18
Vakcode RGBFI00410
Vaknaam Omzet- en Overdrachtsbelasting
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (blok 1)
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Omzet- en Overdrachtsbelasting
Leerdoelen Het verwerven van grondige kennis en vaardigheden aangaande de omzetbelasting, de overdrachtsbelasting, en de samenloop, op een niveau waarmee men in de fiscale praktijk uit de voeten kan.
Omschrijving Behandeld worden twee belastingvakken: de omzetbelasting en de overdrachtsbelasting en de samenloop daartussen. Er wordt één tentamen afgenomen, o.a. met het oog op de toetsing van de samenloopbepalingen tussen beide belastingwetten. De omzetbelasting is een algemene verbruiksbelasting die de particuliere bestedingen wenst te treffen. Aandacht zal vooral worden besteed aan heffingstechniek, zoals deze in de wet gestalte is gegeven en aan de invloed van de EU-richtlijnen op de Nederlandse omzetbelasting. Gezien het grote aandeel van deze belasting in de nationale en Europese middelen is een grondige kennis van structuur en theorie onontbeerlijk. De overdrachtsbelasting beoogt de verkrijging van onroerende zaken te treffen. De techniek en achtergronden van de wet zullen aan de orde komen en ook de samenloopbepalingen met de omzetbelasting. Het vak is verplicht voor de fiscaal-economische en de fiscaal-juridische studierichting. Voor de notariële studierichting vormt het een goed aansluitend keuzevak.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(14x2 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen (gedurende het blok))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(Tentamendata)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator mr. ing. J.L. bij de Leij
Docent(en) mr. ing. J.L. bij de Leij , vacature
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
(Geen klapper)
Pocket Belastingwetten, Kluwer, laatste druk; of Pocket Nederlandse Belastingwetten, SDU, laatste druk. ca. €  20,00
Wegwijs in de BTW, SDU, laatste druk C.M. Ettema e.a. ca. €  75,00
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting, SDU, laatste druk. J.C. van Straaten ca. €  80,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Fiscaal Recht 3 semester I a verplicht
Open Colleges 1 semester I a keuze
Pre-master Fiscaal recht - voor Register Belastingadviseurs 1 semester I a verplicht