Inkomstenbelasting

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGBFI00210
Vaknaam Inkomstenbelasting
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (blok 3)
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Inkomstenbelasting
Leerdoelen Kennis en inzicht
Het verwerven van kennis van en inzicht in de inkomstenbelasting voor wat betreft:
- de subjectieve belastingplicht;
- het inkomensbegrip van werknemers, resultaatgenieters (overige werkzaamheden), grootaandeelhouders en beleggers;
- het inkomensbegrip voor periodieke uitkeringen, en de mogelijkheden voor premie-aftrek;
- het inkomensbegrip voor de eigen woning, en de mogelijkheden voor rente-aftrek;
- de heffingskortingen; en
- de doorwerking van het Europese recht.
De inkomstenbelasting van ondernemers komt niet aan de orde in het vak Inkomstenbelasting maar wordt bestudeerd in het vak Winst. Het inkomensbegrip voor werknemers komt vooral aan de orde in het vak Loonheffingen.

Vaardigheden en attitude
Het kunnen toepassen en beoordelen van de voor het vak Inkomstenbelasting relevante inkomstenbelastingregels alsmede het schriftelijk kunnen beantwoorden van vragen over voor de inkomstenbelasting relevante onderwerpen.
Omschrijving Bij het vak Inkomstenbelasting staat de Wet inkomstenbelasting 2001 centraal. Aan de orde komt wie belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting (de subjectieve binnenlandse en buitenlandse belastingplicht). Een belangrijk deel van het vak is gewijd aan het inkomensbegrip zoals dat geldt voor niet-ondernemers. In dit verband komen aan de orde het inkomen uit buiten onderneming verrichte arbeid, uit periodieke uitkeringen, uit de eigen woning, uit aandelen (gehouden door grootaandeelhouders of door beleggers), uit verzekeringen en andere beleggingen. Voorts wordt ingegaan op het voor de Wet inkomstenbelasting 2001 kenmerkende boxensysteem met de daarbij behorende belastingtarieven. Ten slotte wordt aandacht besteed aan het systeem van de heffingskortingen, de aanslagregeling en de invloed van het Europese recht op de inkomstenbelasting.

Bij het vak inkomstenbelasting wordt voortgebouwd op de kennis verworven bij Belastingrecht 1.

Werkwijze: Hoorcolleges, waarin de stof wordt behandeld; werkcolleges, waarin opdrachten worden behandeld.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(7x4 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator drs. D.I. Nicolaij
Docent(en) prof. dr. J.N. Bouwman ,drs. D.I. Nicolaij
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
(Geen klapper)
Pocket Belastingwetten, Kluwer, laatste druk; of Wetteksten Verzameling Belastingwetten, SDU, laatste druk. (2022) ca. €  20,00
Studenteneditie Inkomstenbelasting, (Cursus Belastingrecht Studenteneditie) Kluwer, laatste druk. (2021-2022) Albregtse e.a. ca. €  75,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
  • Geadviseerd: Belastingrecht 1
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Fiscaal Recht 2 semester II a verplicht
Open Colleges 1 semester II a keuze
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor bsc Bedrijfskunde en Eco. en Bedrijfseco. met een minor Bedrijf en Bel.) 1 semester II a verplicht
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor bachelor Bedrijfskunde in de richting Accountancy and Controling) 1 semester II a verplicht