Europees Recht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2017/18
Vakcode RGBEE00110
Vaknaam Europees Recht
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (blok 2)
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Europees Recht
Leerdoelen EU-recht is een essentieel onderdeel van het juridische domein in Nederland alsmede in alle andere EU-lidstaten. Een academisch gevormde jurist is een ontwerper van juridische documenten. Op basis van gedegen kennis en goede toepassingsvaardigheden is zij of hij in staat juridische documenten op te stellen, die het recht beschrijven en kritisch analyseren. Op deze manier kan hij of zij onderbouwde suggesties voor aanpassingen doen. Kort gezegd, leert dit vak u juridische documenten te ontwerpen op basis van het EU-recht.

Na succesvolle afronding van Europees Recht kan de student:

- het secundaire EU recht ontwerpen (Europees vrij verkeersrecht, mededingingsrecht en flankerend beleid) op basis van het verdragsrecht
- een juridisch document te ontwerpen om een nationale wet buiten toepassing te doen verklaren of schadevergoeding te verkrijgen op basis van het EU recht
- een juridisch document te ontwerpen waarmee beleidskeuzes inzake het nationale flankerend beleid (bijvoorbeeld op het terrein van milieu of sociale bescherming) verdedigd kunnen worden tegen aanvallen op grond van het EU recht
- doorwerkingsmechanismen (op basis van de vier bestaande mechanismen) zo te ontwerpen dat zij/hij haar/zijn doel als advocaat, rechter, overheid etc. kan bereiken
- nationaal en Europees de slimste juridische route kiezen om zijn cliënt tevreden te stellen.

Ontwerpen, zoals hierboven vermeld, betekent in staat zijn om de relevante theorie te kiezen, die te beschrijven en toe te passen op een feitelijk kader en de uitkomsten hiervan kritisch te analyseren en te evalueren en vervolgens waar nodig of wenselijk de theorie aan te passen c.q. te verbeteren.
Omschrijving OP 7 NOVEMBER 2016 VINDT EEN VOORLICHTINGSBIJEENKOMST PLAATS OM HET VAK TE INTRODUCEREN. DE BIJEENKOMST START OM 15.00 UUR IN ZAAL 3219.0061 VAN DE FACULTEIT MEDISCHE WETENSCHAPPEN (ANTONIUS DEUSINGLAAN 1).

Dit vak is gericht op studenten die straks als juristen in Nederland willen werken. Daarom staat in dit vak de doorwerking van het EU recht in de Nederlandse rechtsorde centraal. Als onderdeel van bovengenoemde leerdoelen zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:
-Instellingen en institutioneel evenwicht
-Het rechtsstatelijk karakter van de Unie
-Bevoegdheden en besluitvorming
-Autonomie, doorwerking en volle werking van unierecht
-Interne markt en unieburgerschap
-Mededinging
-Ontwikkeling van de Europese integratie

Dit vak maakt gebruik van de ‘flipping’ en ‘continue toetsing’ onderwijstechnieken. Dit wil zeggen dat de voorbereidingen van studenten plaatsvindt vóór het hoorcollege. Op basis van videoboodschappen, Calimodules, het boek en de jurisprudentiebundel wordt kennis en inzicht in de bovengenoemde onderwerpen overgedragen. De antwoorden in de Calimodules bepalen het cognitief ingangsniveau van de hoorcolleges. Tijdens die colleges worden studenten gestimuleerd om door middel van interactie tussen studenten en de docenten te reflecteren op de stof. Werkgroepen bouwen voort op de hoorcolleges. Door opdrachten die overeenkomen met de tentamenvragen toetsen studenten hun niveau van voorbereiding. Peer review, alsmede feedback van de docenten, helpen de studenten met het oplossen van hun kennislacunes.

De deelname aan het vak is gebaseerd op intrinsieke motivatie. Studenten studeren EU-recht omdat ze het EU-recht willen leren ontwerpen om later succesvolle juristen in Nederland te kunnen worden. Bovengenoemde onderwijstechnieken zijn een middel om a) het beste uit de studenten te halen en b) zelfstudie te structureren, ten aanzien van het behalen van de bovengenoemde leerdoelen.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(14x2 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen (gedurende het blok))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(Tentamendata)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator Nog niet bekend
Docent(en) Nog niet bekend
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Readers Europees recht (jurisprudentiebundel en wetgevingsbundel), verkrijgbaar via de klapperwinkel en online op nestor. €  50,00
Recht van de Europese Unie F. Amtenbrink & H. Vedder, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (meest recente druk) €  49,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Fiscaal Recht 3 semester I b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 3 semester I b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Jur. Bestuurskunde 3 semester I b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 3 semester I b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Notarieel Recht 3 semester I b verplicht
Open Colleges 1 semester I b keuze
Pre-master Fiscaal Recht - Hanze en Hogesch Arnhem 1 semester I b schakel(V)
Pre-master Fiscaal recht - Saxion Hogeschool 1 semester I b schakel(V)
Pre-master Fiscaal recht - voor Register Belastingadviseurs 1 semester I b verplicht
Pre-master Recht en Bestuur - semester I b i.o.
Pre-master Rechtsgeleerdheid 1 semester I b (v)