Europees Recht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2018/19
Vakcode RGBEE00110
Vaknaam Europees Recht
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (blok 2)
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Europees Recht
Leerdoelen EU-recht is een essentieel onderdeel van het juridische domein in Nederland alsmede in alle andere EU-lidstaten.
Na succesvolle afronding van het vak Europees Recht heeft de student grondige kennis van:
- De werking van de Europese Instellingen
- De verhouding tussen het EU-recht en het Nederlands recht
- De kernbeginselen van de Europese rechtsorde en de invloed van het EVRM daarop
-Handhaving van het EU-recht, op EU-niveau en op nationaal niveau
- Rechtsbescherming tegen handelingen van de Europese instellingen
- De kernaspecten van de interne markt binnen de EU de invloed van andere beleidsterreinen (b.v. de milieubescherming) hierop
- De kernaspecten van EU Burgerschap
- De beginselen van het Europees mededingingsrecht.
Na succesvolle afronding van het vak Europees Recht heeft de student inzicht in het eigen karakter van het Europees recht; de student is bewust van de snelle ontwikkelingen in het Europees recht en is in staat om de regels van het Europees recht te vinden, toe te passen en kritisch te analyseren.
Omschrijving Dit vak is gericht op studenten die straks als juristen in Nederland willen werken. De kernaspecten van dit vak hebben betrekking op het EU-recht als zodanig, maar er is ook aandacht voor de doorwerking van het EU recht in de nationale rechtsorde. De volgende onderwerpen worden behandeld:
- De Europese Instellingen en institutioneel evenwicht
- Het rechtsstatelijk karakter van de Unie
- Bevoegdheden en besluitvorming op EU-niveau
- Handhaving en rechtsbescherming binnen de EU-rechtsorde
- Autonomie, voorrang, doorwerking en volle werking van unierecht
- De Interne markt en invloeden van andere beleidsterreinen daarop
- Burgerschap van de Unie
- Mededingingsrecht
- Ontwikkeling van de Europese integratie
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(14x2 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen (gedurende het blok))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(Tentamendata)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator prof. dr. L.W. Gormley, MA. MSc.
Docent(en) M.J. van Wolferen, LLM.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Readers Europees recht (jurisprudentiebundel en wetgevingsbundel), verkrijgbaar via de klapperwinkel en online op nestor. Prof. Dr. L.W. Gormley et al. €  50,00
Recht van de Europese Unie F. Amtenbrink & H. Vedder, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (meest recente druk) €  49,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Fiscaal Recht 3 semester I b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 3 semester I b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Jur. Bestuurskunde 3 semester I b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 3 semester I b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Notarieel Recht 3 semester I b verplicht
Open Colleges 1 semester I b keuze
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor Register Belastingadviseurs) 1 semester I b verplicht
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor Saxion Hogeschool) 1 semester I b Schakel(V)
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor BA Economie overig (met min Bedr en Bel)) 1 semester I b verplicht
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor Hanze en Hogeschool Arnhem) 1 semester I b Schakel(V)
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor BA Accountancy and Control) 1 semester I b verplicht
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Nederlands Recht 1 semester I b (v)
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Recht en Bestuur - semester I b i.o.
voor Hanze en Hogeschool Arnhem 1 semester I b schakel(v)