Organisatietheorie (recidivisten)

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2017/18
Vakcode RGBBE00504
Vaknaam Organisatietheorie (recidivisten)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (Blok 3)
ECTS 4
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Organisatietheorie (recidivisten)
Leerdoelen Het doel van het college is studenten een overzicht te geven van de wetenschappelijke inzichten over organisaties en de reikwijdte, actualiteit en toepasbaarheid daarvan.
Omschrijving Sinds de eerste industriële revolutie is de moderne samenleving steeds meer een samenleving van grootschalige organisaties geworden. Iedereen maakt vroeger of later, tijdelijk of permanent, gedwongen of vrijwillig, deel uit van grootschalige organisaties. Het is daarom voor ieder belangrijk om de eigenaardigheden van organisaties te herkennen.
De wetenschappelijke belangstelling voor organisaties richt zich op een groot aantal vragen. Die vragen variëren van praktische rendementsvragen, naar vragen over de beste leiderschapsstijl, de beste arbeidsrelaties, tot vragen over de wisselwerking tussen maatschappij, organisatie en persoonlijkheid.
Aan al die vragen wordt in dit vak aandacht besteed. Tijdens de colleges krijgt de student een overzicht over het denken over organisaties, terwijl het boek van Morgan een scala aan metaforen biedt om naar organisaties te kijken. Die kruisbestuiving zorgt voor een spannende kennismaking met een boeiend vak.

Werkwijze: wekelijkse hoorcolleges van twee uur met ruimte voor discussie. In de colleges zal gebruik worden gemaakt van films en video's.
Uren per week 2
Onderwijsvorm zie opmerkingen
(Literatuurvak)
Toetsvorm mondeling
Vaksoort b-niveau, niet-juridisch
Coördinator prof. mr. dr. A.T. Marseille
Docent(en) Gastdocent(en) ,prof. mr. dr. A.T. Marseille
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Collegestof.
Enkele artikelen
Images of Organizations, Thousand Oaks, Sage Publications 2nd edition, 1997. Gareth Morgan.
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten (recidivisten) Ba Recht en Bestuur, die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
  • Dit literatuurvak is alleen bedoeld voor studenten die dit vak als verplicht onderdeel in hun programma hebben.
Opmerkingen
  • Dit is een literatuurvak, de student kan op individuele basis in overleg met de docent eventueel colleges volgen van het nieuwe vak Organisatie en Bestuur (blok 3). Neem voor aanvang van de colleges contact op met de docent/coördinator en meld je in progress.www aan voor het vak.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type