Organisatie en bestuur

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2022/23
Vakcode RGBBE00310
Vaknaam Organisatie en bestuur
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (blok 3)
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Organisatie en bestuur
Leerdoelen Na afloop van deze cursus:
- heeft de student inzicht in enkele kernbegrippen die een rol spelen bij de bestuurskundige bestudering van de bestuurlijke organisatie (bijvoorbeeld schaal, privatisering) en organisatietheorie (bijvoorbeeld hiërarchie,leiderschap)
- heeft de student inzicht in actuele ontwikkelingen in de publieke sector (gemeentelijke herindelingen, privatiseringen e.d.)
- krijgt de student zicht op het beroepenveld waarin een student juridische bestuurskunde zich begeeft, doordat enkele van de colleges worden gegeven door gastdocenten.
- is de student getraind in in het kwalitatief goed schrijven van een organisatieadvies.
Omschrijving In organisaties werken mensen samen om een bepaald doel te bereiken. In dit vak wordt gekeken naar het functioneren van organisaties in het algemeen en van overheidsorganisaties in het bijzonder. De overheid bestaat uit een groot aantal organisaties, zoals de gemeente Groningen, de het Ministerie van Financiën, DUO, UWV en de Autoriteit Consument & Markt. Deze organisaties verschillen voor wat betreft de taken en interne vormgeving. In dit vak komt deze variatie aan de orde. Welke taken worden door overheidsorganisaties vervuld? Waarom is het eigenlijk de overheid die deze taken vervult? Hoe zien de organisaties eruit? Hoe verhouden de organisaties zich tot elkaar (samenwerking, verdeling middelen)? En hoe werken interne organisatiestructuren? Wat is de rol van leiderschap(stijlen) in dit verband?

Werkwijze: twee keer per week een hoorcollege van twee uur. Enkele colleges worden verzorgd door gastdocenten die in de praktijk werkzaam zijn. De colleges worden tevens benut voor de bespreking van opdrachten. Met deze opdrachtenreeks kan een deel van het tentamencijfer worden verdiend. De opdrachten worden zowel op inhoud als op taal en stijl beoordeeld en besproken.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(14x2 uur hoorcolleges (gedurende het blok))
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk (essayvragen) (digitaal)
Vaksoort b-niveau, niet-juridisch
Coördinator prof. mr. dr. A.T. Marseille
Docent(en) prof. mr. dr. A.T. Marseille ,prof. mr. dr. A. Tollenaar
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Artikelen (nestor)
Images of Organization, 2006 Gareth Morgan
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Jur. Bestuurskunde 3 semester II a verplicht
Open Colleges - semester II a keuze
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Recht en Bestuur - semester II a i.o.