Bestuurlijke Organisatie (recidivisten)

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2017/18
Vakcode RGBBE00105
Vaknaam Bestuurlijke Organisatie (recidivisten)
Niveau(s) bachelor, universitaire minor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (Blok 3)
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Bestuurlijke Organisatie (recidivisten)
Leerdoelen Deze cursus heeft tot doel de student inzicht te geven in bestuurlijke stelsels, systemen van bestuurlijke instanties op centraal en decentraal niveau. Men verwerft kennis en begrip van de meest gebruikte bestuurskundige theorieën over bestuurlijke stelsels alsmede vaardigheid in de toepassing van deze theorieën voor de analyse van de werking en de verandering van bestuurlijke stelsels.
Omschrijving Het doel van het vak is overdracht van twee soorten bestuurskundige kennis:
1) kennis over de inrichting en werking van het Nederlandse openbaar bestuur;
2) kennis over bestuurswetenschappelijke theorieën die bruikbaar zijn voor de analyse en verklaring van de inrichting, het functioneren en het veranderen van het openbaar bestuur;
Centraal thema is: de verschillende manieren waarop overheden (waaronder rijk, gemeenten, provincies) met elkaar omgaan. Zo komen aan de orde: toezicht, planningsstelsels en verdeling van financiële middelen, maar ook vraagstukken van macht en invloed, ruil en onderhandeling en communicatie en overleg. Voorts wordt ruime aandacht besteed aan veranderingen in het bestuurlijk stelsel: centralisatie en decentralisatie, bestuurlijke vernieuwing en de reorganisatie van de politie.
Uren per week 3
Onderwijsvorm zie opmerkingen
(Literatuurvak)
Toetsvorm mondeling
Vaksoort b-niveau, niet-juridisch
Coördinator mr. dr. A. Tollenaar
Docent(en) vacature
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Klapper Intergouvernementele Betrekkingen [url=http://nestor.rug.nl]Studentportal (Nestor)[/url]
W. Derksen en L. Schaap, "Lokaal bestuur" laatste druk vijfde druk 2007 €  55,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten (recidivisten) Ba Recht en Bestuur die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
  • Dit literatuurvak is alleen bedoeld voor studenten die dit vak als verplicht onderdeel in hun programma hebben.
Opmerkingen
  • Dit is een literatuurvak, de student kan op individuele basis in overleg met de docent eventueel colleges volgen van het nieuwe vak Organisatie en Bestuur. Neem voor aanvang van de colleges contact op met de docent/coördinator en meld je in progress.www aan voor het vak.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type