Huurrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGAPR90506
Vaknaam Huurrecht
Niveau(s) bachelor, master
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (Blok 3)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Huurrecht
Leerdoelen 1. De student heeft inzicht in de verhouding tussen het algemene vermogensrecht en het (bijzondere) huurrecht dat grotendeels (semi)dwingendrechtelijk van aard is;
2. De student kan de gebrekenregeling toepassen op de verschillende soorten huurovereenkomsten;
3. De student kan in een concreet geval beoordelen welk huurrechtregime met welke huurbescherming op een overeenkomst van toepassing is en heeft inzicht in de achtergronden die daarbij van belang zijn;
4. De student heeft inzicht in de huurprijsbescherming en de factoren die een rol spelen bij het afdwingen van een (huur)prijsverandering door de (ver)huurder van woonruimte en van middenstandsbedrijfsruimte;
5. De student heeft inzicht in de verhouding tussen een huurovereenkomst en eventuele andere overeenkomsten die tussen de huurder en de verhuurder bestaan (bijv. een franchiseovereenkomst);
6. De student heeft inzicht in de juridische verhouding tussen de (hoofd)verhuurder en (hoofd)huurder en eventuele derden, zoals een onderhuurder of een (contractuele of wettelijke) medehuurder;
7. De student heeft inzicht in de opzeggingsbescherming en kan zodoende beoordelen in hoeverre de beëindiging van de verschillende soorten huurovereenkomsten kan worden afgedwongen door de verhuurder.
Omschrijving Naast de algemene bepalingen die gelden voor alle huurovereenkomsten, wordt afzonderlijk ingegaan op de huur van woonruimte en bedrijfsruimte. Op het vlak van de woonruimte wordt bijv. de overlastproblematiek behandeld, de huur voor bepaalde tijd en de opzegging op grond van dringend eigen gebruik (kan een ouder die een huis in Groningen heeft en dat heeft verhuurd, rechtsgeldig de huur opzeggen omdat zoon of dochter in Groningen komt studeren?). Ook wordt besproken welke (onderhouds)plichten voor rekening van de verhuurder danwel de huurder komen. Stilgestaan wordt verder bij het huurprijzenrecht (betaal ik voor mijn (studenten)kamer niet een te hoge huurprijs?)
Eveneens komen 'onderhuur' en 'medehuur' ter sprake. Bij de bespreking van de huur en verhuur van bedrijfsruimte komt o.a. aan de orde de problematiek met betrekking tot de supermarktketens, de zgn. winkel-in-winkel-verhuur' (d.w.z. AH, die in het door haar gehuurde pand de vlees- en versafdeling' aan een afzonderlijke onderneming heeft verhuurd en besluit de versafdeling zelf te gaan exploiteren).
Het vak huurrecht is voor de rechtspraktijk van groot belang, in het bijzonder voor diegenen die een loopbaan in de advocatuur ambiëren. De maatschappelijke impact van het vak komt bij alle genoemde onderdelen ter sprake.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur hoorcolleges)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal)
Vaksoort m4-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. J.P. van Lochem
Docent(en) mr. dr. J.P. van Lochem
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
iHoofdlijnen in het Huurrecht, Deventer: Kluwer 2017 Kloosterman, Rossel en Rozeboom
Jurisprudentie Huurrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri, meest recente uitgave. A.M. Kloosterman
Wetgeving Huurrecht en aanverwante regelgeving, Nijmegen: Ars Aequi Libri, meest recente uitgave. S.R. Damminga & R.M. Mussaeus
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster (Togamaster) Nederlands Recht  (Duale Master - Togamaster Nederlands Recht, specialisatie Privaatrecht) - semester II a (OV) 1-6
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Verplichte onderdelen) 4 semester II a b. (OV 1-3)
Open Colleges 1 semester II a keuze