Gezondheidsrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2022/23
Vakcode RGAPR90406
Vaknaam Gezondheidsrecht
Niveau(s) bachelor, master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (Blok 1)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Gezondheidsrecht
Leerdoelen Dat deel van het recht dat wordt aangeduid met de term 'gezondheidsrecht' wordt wel omschreven als het geheel van rechtsregels dat direct verband houdt met de zorg voor de gezondheid en de toepassing van overig burgerlijk, bestuurs- en strafrecht alsmede Europees en internationaal recht in dat verband. Doel van het vak is het verwerven van kennis van, en inzicht in deze rechtsregels en de daarmee samenhangende rechtsverhoudingen, zowel in theorie als in praktijk.
Omschrijving Inhoud & werkwijze:

Via een 7-tal hoorcolleges worden enkele centrale thema's uit het gezondheidsrecht verhelderd en bediscussieerd. Daarbij komen aan bod:

1. Inleiding gezondheidsrecht; rechten van patiënten I.
2. Rechten van patiënten II.
3. Positie van wilsonbekwame patiënten; dwangtoepassing i/d ggz.
4. Kwaliteit van zorg.
5. Aansprakelijkheid in de zorg: klachtrecht, civiel recht.
6. Aansprakelijkheid in de zorg: tuchtrecht, strafrecht.
7. Prenataal gezondheidsrecht; levensbeëindiging op verzoek.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur hoorcolleges)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
Vaksoort m4-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. J.H.H.M. Dorscheidt
Docent(en) mr. dr. J.H.H.M. Dorscheidt ,prof. mr. dr. B.C.A. Toebes
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Handboek Gezondheidsrecht, 8e druk, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2020. H.J.J. Leenen, e.a. €  123,00
Jaarlijks geactualiseerde Syllabus Gezondheidsrecht met aanvullende literatuur en jurisprudentie; tijdens het onderwijs beschikbaar via Nestor.Studentportal (Nestor) Beschikbaar via Nestor
Meest recente editie van Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers. W.R. Kastelein, J. Legemaate €  39,50
Rechtspraak Gezondheidsrecht, 2e herziene druk, Den Haag: Sdu Uitgevers, 2019. J.H.H.M. Dorscheidt, e.a. €  30,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding.
  • Niet-juridische studenten: zie opmerkingen
Opmerkingen Niet-juridische studenten: Voor toekenning van ects geldt als eis dat het vak "Inleiding Recht voor niet-juristen" (AVV/minor) moet zijn behaald;
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Keuzevakken juridisch (selectie, zie toelichting) 3 semester I a keuze
Ma Keuzevakken juridisch (selectie, zie toelichting) 4 semester I a keuze
Open Colleges 1 semester I a keuze