Bestuursrecht voor niet-juristen

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2022/23
Vakcode RGABE70305
Vaknaam Bestuursrecht voor niet-juristen
Niveau(s) bachelor, universitaire minor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (Blok 2)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Bestuursrecht voor niet-juristen
Leerdoelen Het doel van deze cursus is om niet-juristen kennis te laten maken met de belangrijkste structurerende begrippen van het Nederlandse bestuursrecht en de toepassing daarvan in de praktijk.

Het accent ligt op een aantal kernbegrippen. Daarnaast wordt kennis gemaakt met het bestuursbesluitvormingsrecht en het rechtsbeschermingsrecht; deze onderdelen worden in het tweede jaar van de bachelor uitgediept. Deelonderwerpen van het vak Bestuursrecht 1 zijn:
- Grondslagen: de beginselen legaliteit en rechtmatigheid
- Kernbegrippen: bestuursorgaan, belanghebbende en besluit
- Aard van de bevoegdheid: beleidsvrije en gebonden bevoegdheden
- Normering van de bevoegdheidsuitoefening: Awb-normen en rechtsbeginselen
- Overzicht van de rechtsbescherming tegen bestuurshandelen
- Handhaving van bestuursrecht.


Vaardigheden en attitude

Het kunnen toepassen en beoordelen van basisbegrippen en enige wettelijke bepalingen uit het bestuursrecht, het kunnen begrijpen van uitspraken van bestuursrechters waarin de bedoelde basisbegrippen aan de orde komen. Het schriftelijk beantwoorden van vragen over voor het bestuursrecht relevante inleidende onderwerpen.
Omschrijving Omschrijving

Het bestuursrecht gaat over de mogelijkheden die het recht aan de overheid biedt om de samenleving precies zo te organiseren als de politiek – de vertegenwoordiging van ons allemaal – het heeft afgesproken. Bestuursrecht gaat ook over de mogelijkheden van burgers om zich teweer te stellen tegen beslissingen van de overheid waarmee zij het niet eens zijn. Het bestuursrecht is m.a.w. het “recht voor, van en tegen het overheidsbestuur”. Bestuursrecht treft men aan op alle maatschappelijke velden waarop de overheid een taak heeft: bv gezondheid, onderwijs, ruimtelijke ordening, openbare orde en veiligheid,milieu. Voordat een onderneming afvalstoffen mag lozen op de rivier, moet hij in het bezit zijn van een vergunning van de overheid. Personen die het niet eens zijn met de verleende vergunning kunnen daartegen proceren bij de bestuursrechter. Maar ook vreemdelingen- en vluchtelingenrecht is bestuursrecht. Mag een vluchteling uit Soedan naar Nederland komen, hier wonen, werken of naar de universiteit gaan om hier bijvoorbeeld geneeskunde te studeren? En wat zijn zijn rechten als een vergunning wordt geweigerd? Een ander voorbeeld van bestuursrecht is het sociale zekerheidsrecht. U bent of wordt werkloos of arbeidsongeschikt en vraagt een uitkering aan. Wie beslist over die uitkering, welke regels zijn van toepassing?Het vak Bestuursrecht 1 heeft een inleidend karakter.

Werkwijze

Hoorcolleges, waarin de stof wordt behandeld. Tijdens de hoorcolleges worden geregeld cases behandeld.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur hoorcolleges)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal)
Vaksoort extern, b-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. A.T. Marseille
Docent(en) prof. mr. dr. A.T. Marseille ,dr. mr. M. Wever
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Capita (bestuurs)procesrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2016 (uiterlijk beschikbaar augustus 2016) A.T.Marseille e.a.
De Algemene wet bestuursrecht (wetstekst Awb). Editie 2016-2017. Uitgave bijv. Ars Aequi, Kluwer, Sdu. De Awb is ook opgenomen in de Wettenbundels van bijv. Kluwer of Sdu
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die staan ingeschreven voor een minor rechten of voor studenten die minimaal 45 ECTS hebben behaald in een andere WO-bachelor, mits de collegecapaciteit het toelaat. Het vak is niet toegankelijk voor rechtenstudenten.
Opmerkingen Voor toegang tot (actuele) roosters, inschrijfregels en -instructies, jaarindeling van Rechten en meer, zie Kennisbank Rechten
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Minor Recht  ( Minor Recht - 30 EC) 3 semester I b Keuze-b
Open Colleges - semester I b keuze
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Recht en Bestuur - semester I b i.o