Masterscriptie

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2022/23
Vakcode RG00061012
Vaknaam Masterscriptie
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 12
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Masterscriptie 12 ec
Leerdoelen De masterscriptie vormt de afsluitende proeve van juridische en academische onderzoeksbekwaamheid. Met het afronden van de masterscriptie toont de student aan de juridische en academische vaardigheden zodanig te beheersen dat hij in staat is met behulp van de tijdens de studie verworven kennis zelfstandig:
- een wetenschappelijke vraagstelling op het terrein van de gekozen juridische specialisatie te formuleren;
- een juridisch onderzoek op te zetten volgens een te verantwoorden werkwijze;
- de voor dit onderzoek relevante gegevens te verzamelen, te beschrijven, te rangschikken, te analyseren, kritisch te evalueren, te waarderen en te synthetiseren;
- met kracht van argumenten relevante conclusies te trekken op basis van het verrichte onderzoek en (voor zover relevant) verdedigbare oplossingen te formuleren;
- het onderzoek, alsmede de gevonden conclusies en oplossingen op heldere en overzichtelijke wijze op academisch niveau schriftelijk weer te geven.
Omschrijving Nadere eisen en richtlijnen

Nadere eisen en richtlijnen m.b.t. scriptie zijn opgenomen in het scriptiereglement. Zie Kennisbank Rechten voor meer informatie.

Voorbereiding

Ter voorbereiding op het schrijven van een scriptie organiseert de faculteit een scriptievoorbereidingstraject, bestaande uit een hoorcollege (4 x per jaar), een bibliotheekinstructie en een scriptiepracticum. De student is verplicht de onderdelen scriptiecollege en bibliotheekinstructie van het scriptievoorbereidingstraject te volgen alvorens een scriptieonderwerp ter goedkeuring voor te leggen aan de scriptiecoördinator. Het volgen van het onderdeel scriptiepracticum is facultatief, maar wordt sterk aanbevolen. Voor bijzonderheden over het Scriptievoorbereidingstraject zie de vakomschrijving in Ocasys. Hierin is informatie opgenomen over de onderdelen van het traject en speciale literatuur die bij het schrijven van een scriptie wordt aanbevolen.
Voor Masterstudenten Internationaal en Europees Recht geldt een apart engelstalig scriptievoorbereidingstraject (Thesisclass) zie de vakomschrijving in Ocasys.


Een artikel in Ars Aequi of een ander wetenschappelijk tijdschrift kan ook als een scriptie worden gehonoreerd, mits hierover tevoren overleg is gepleegd met de docent die anders als scriptiebegeleider zou zijn opgetreden.
Uren per week
Onderwijsvorm scriptie
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Entreevoorwaarden Uitsluitend toegankelijk voor masterstudenten.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster (Togamaster) Nederlands Recht 5 hele jaar verplicht
Duale Master - Praktijkmaster Fiscaal Recht 6 hele jaar verplicht
Duale Master - Praktijkmaster Nederlands Recht, Ondernemingsrechtelijke variant 2 hele jaar verplicht
Duale Master - Praktijkmaster Notarieel Recht 5 hele jaar verplicht
Ma Fiscaal Recht 4 hele jaar a. verplicht
Ma IT-Recht 4 hele jaar verplicht
Ma Nederlands Recht - specialisatie Arbeidsrecht  (Verplichte onderdelen) 4 hele jaar c. verplicht
Ma Nederlands Recht - specialisatie Ondernemingsrecht  (Verplichte Onderdelen) 4 hele jaar c. (verplicht)
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Verplichte onderdelen) 4 hele jaar verplicht
Ma Nederlands Recht - specialisatie Staats- en Bestuursrecht  ( Verplichte onderdelen) 4 hele jaar e. (verplicht)
Ma Nederlands Recht - specialisatie Strafrecht  ( Verplichte onderdelen) 4 hele jaar c. (verplicht)
Ma Nederlands recht - specialisatie Strafrecht (crim. variant) EXTRA-CURRICULAIR  ( Verplichte Onderdelen Strafrecht) 4 hele jaar c. (verplicht)
Ma Notarieel Recht 4 hele jaar b. (verplicht)