Diagn. & interv. in de ontw. psychologie

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2018/19
Vakcode PSMOV-1
Vaknaam Diagn. & interv. in de ontw. psychologie
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Diagnostiek en interventies in de ontwikkelingspsychologie praktijk
Leerdoelen Na afloop van dit vak kan de student:
- aangeven hoe en met welke middelen zij/hij psychodiagnostiek kan doen in het kader van hulpverlening aan kinderen en hun ouders,
- zijn/haar kennis over psychodiagnostiek en interventies bij kinderen en hun ouders toepassen op een fictieve casus uit de ontwikkelingspsychologische praktijk, met als uitgangspunt de aanmeldingsgegevens van het kind en de ouders,
- de keuzes beargumenteren die zij/hij gemaakt heeft in het diagnostiekproces van een casus en kan zij/hij kritisch reflecteren op de keuzes die gemaakt zijn in een casus door de eigen gedachtegang en redenaties ter discussie te stellen,
- zijn/haar kennis over diagnostische gespreksvoering onder begeleiding van een docent of (ontwikkelings-) psycholoog toepassen in een eenvoudig hulpverleningsgesprek met ouders,
- zijn/haar kennis over interventies toepassen door een eenvoudig en concreet (behandel)plan op te stellen voor ouders met een kind met gedragsproblemen.
Omschrijving De nadruk in het diagnostiekgedeelte van de cursus ligt op het zelf doorlopen van een ontwikkelingspsychologische casus, waarbij de student zelf keuzes moet maken betreffende de opeenvolgende stappen in het diagnostisch proces, en na afloop de verkregen informatie moet integreren tot een conclusie en een advies. Er wordt tevens aandacht besteed aan de reflectie op de gemaakte keuzes en de rol van eigen verwachtingen en oordelen.
Daarnaast wordt aaandacht besteed aan en geoefend met gespreksvoering met ouders en leerkrachten. Ten derde dienen de studenten een eenvoudig plan op te stellen voor het begeleiden van ouders van een kind met gedragsproblemen.Het behaald hebben van dit vak is voorwaarde voor het volgen van een praktijkstage in de afstudeerrichting ontwikkelingspsychologie.
Uren per week 4
Onderwijsvorm practicum
Toetsvorm deelname, deeltentamen, opdrachten
Vaksoort master
Coördinator dr. M. Visser
Docent(en) diverse docenten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Digitale Reader
Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen. Utrecht: de Tijdstroom. Tak, J.A., & Bosch, J.D., Begeer en Albrecht (2014) achtste druk 9789058982537 ca. €  68,00
Sociaal onhandig. De opvoeding van kinderen met PDDNOS en ADHD. Assen: Van Gorcum. Veen-Mulders, L. van der, Serra, M., Hoofdakker, B.J. van den, Minderaa, R.B. (2010) 9023234952 ca. €  19,00
Entreevoorwaarden MOV-1 kan niet gevolgd worden als MNV-1, MNV-2, MFV-1, of MKV-1/3 gevolgd wordt of reeds behaald is. Voor dit vak is voldoende beheersing van de Nederlandse taal een vereiste.
Opmerkingen Wordt ook gegeven in blok 2a
Het behaald hebben van dit vak is voorwaarde voor het doen van een praktijkstage ontwikkelingspsychologie (niet toegankelijk voor externe studenten)
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma psychologie (NL)  (Ma psychologie (Ontwikkelingspsychologie)) 1 semester II a keuze V
Ma psychologie (NL)  (Ma psychologie (Ontwikkelingspsychologie)) 1 semester I a keuze V