Ontwikkeling in de praktijk

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2020/21
Vakcode PSMOB-8
Vaknaam Ontwikkeling in de praktijk
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II b (Deze cursus is de opvolger van Ontwikkelingsmodellen. Wie deze cursus met goed gevolg heeft afgerond is uitgesloten van deelname aan de nieuwe cursus.)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Ontwikkeling in de praktijk
Leerdoelen Na deze cursus kan de student:
- theoretische kennis uit de psychologie op maatschappelijk relevante en praktische vraagstukken toepassen,
- zelf bronnen vinden voor de theoretische inkadering en oplossing van een praktisch probleem,
- een concrete hulpvraag beantwoorden in de vorm van een uitvoerbaar advies,
- mondeling en schriftelijk rapporteren over hulpvraag en advies,
- constructief samenwerken aan een hulpvraag en advies.
Omschrijving In de perceptie van veel (toekomstige) praktijkpsychologen gaapt er een flink gat tussen de psychologische theorie en de praktijk. In deze cursus wordt de cursist aangezet dit gat te overbruggen door theoretische modellen en benaderingen van cognitieve, sociale en persoonlijkheidsontwikkeling toe te passen op concrete, aan de praktijk ontleende problemen of vraagstukken. Hoe formuleer je een oplossing voor concrete vragen van bijvoorbeeld ouders, onderwijzers, artsen of kinderrechters over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen? Tijdens de werkcolleges leert de student theoretische modellen toepassen op praktijkgerichte problemen. Daarnaast wordt de student gevraagd daarover te rapporteren in een advies (rapport voor een publiek van belanghebbende leken en/of professionals) en vertrouwd gemaakt met het houden van een wetenschappelijk referaat.
Afhankelijk van het aantal deelnemers zal tijdens een aantal werkcolleges, in groepjes van twee/drie studenten, een specifieke probleemstelling worden besproken aan de hand van theorieën en modellen over cognitieve, sociale en persoonlijkheidsontwikkeling. De cursisten worden van te voren schriftelijk van de probleemstellingen op de hoogte gebracht. De probleemstellingen zijn afkomstig uit krantenartikelen en betreffen ontwikkelingspsychologische kwesties die een bredere maatschappelijke of praktischer betekenis hebben. Aan de hand van een schema van de opzet en uitvoering van een referaat/rapport worden het referaat/rapport voorbereid. Daarbij wordt in overleg met de docent door de studenten literatuur gezocht op grond waarvan de opdracht op een wetenschappelijk verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd.
Uren per week 3
Onderwijsvorm practicum
Toetsvorm werkstuk
Vaksoort master
Coördinator dr. G. Breeuwsma
Docent(en) dr. G. Breeuwsma
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
selectie artikelen afhankelijk van de opdracht
Entreevoorwaarden
Opmerkingen De cursus start met een plenaire informatiebijeenkomst, waarna er in groepjes van maximaal drie personen gewerkt wordt aan referaat en werkstuk. Tijdens de laatste vier (plenaire) bijeenkomsten moeten de referaten worden gehouden. In de tussenliggende weken zijn er geen plenaire bijeenkomsten, maar kunnen groepjes de docent raadplegen voor informatie. Voor de plenaire bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsplicht. Het eindcijfer wordt bepaald door referaat en werkstuk.

Omwille van het waarborgen van de onderwijskwaliteit, kan er een limiet worden gesteld aan het aantal deelnemers. Hierbij hebben studenten in de richting waarbij deze cursus hoort voorrang (maximum aantal deelnemers voor deze cursus is gesteld op 60)
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma psychologie (NL)  (Ma psychologie (Ontwikkelingspsychologie)) 1 semester II b keuze B