Introductie in de Klinische Neuropsychologie

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2020/21
Vakcode PSBA2-24
Vaknaam Introductie in de Klinische Neuropsychologie
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Introductie in de Klinische Neuropsychologie
Leerdoelen Na afronding van de cursus kent en begrijpt de student de mogelijke gevolgen van hersenstoornissen voor:
- perceptie,
- motoriek,
- geheugen,
- aandacht,
- executieve functies,
- taal,
- emotie,
- persoonlijkheid.
Omschrijving De cursus geeft een overzicht van de relatie tussen hersenen en gedrag vanuit (klinisch) neuropsychologisch perspectief. Hierbij worden de gevolgen van verschillende soorten hersenstoornissen en hersenletsel beschreven in termen van neuropsychologische functiestoornissen. Gedurende de cursus zullen de meest voorkomende neuropsychologische functiestoornissen worden behandeld, waarbij ook aandacht is voor de diagnostiek en revalidatie van deze stoornissen. In de colleges worden diverse casussen gepresenteerd om de stoornissen te verduidelijken, te illustreren hoe wetenschappelijke kennis over neuropsychologische functies kan worden toegepast in de (klinische) praktijk en wat de impact van hersenletsel op het dagelijks leven van patiënten kan zijn.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(Tijdens een aantal colleges komt een patiënt vertellen over zijn of haar aandoening en de problemen die deze aandoening met zich meebrengt. Studenten krijgen ook gelegenheid de patiënt vragen te stellen en in gesprek te gaan. Deze colleges worden door de student thuis voorbereid.)
Toetsvorm opdrachten, schriftelijk tentamen (meerkeuze)
(Gedurende de cursus wordt gewerkt met video-opdrachten waarin de student een bepaald onderwerp of thema dat behoort tot de studiestof uitlegt en toelicht. Aan het eind van de cursus is er een schriftelijk tentamen (meerkeuze). Het eindcijfer wordt bepaald op basis van de video-opdracht en het schriftelijk tentamen.)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J.H.C. Heutink
Docent(en) dr. J.H.C. Heutink
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Klinische Neuropsychologie Kessels, Eling, Ponds, Spikman & Van Zandvoort (Redactie) 9789024402830 ca. €  65,00
Entreevoorwaarden De cursus is alleen toegestaan voor studenten die Ba2-21 of Be2-21 NIET hebben gehaald in een voorgaand jaar.
Opmerkingen In het tweede jaar moet dit vak of het vak Cognitieve psychologie (PSBA2-23) gevolgd worden. In het derde jaar mag vervolgens het andere vak gevolgd worden.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba psychologie (NL)  (Ba3 psychologie) 3 semester I a keuze X
Ba psychologie (NL)  (Ba2 psychologie) 2 semester I a keuze X