Introductie in onderzoeksmethoden

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2017/18
Vakcode PSBA1-24
Vaknaam Introductie in onderzoeksmethoden
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 7.5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Introductie in onderzoeksmethoden
Leerdoelen Aan het einde van het vak en na het lezen van de voorgeschreven teksten zou een student moeten kunnen
• Beschrijven en uitleggen wat de kenmerken zijn van wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke manieren van denken.
• Beschrijven en uitleggen wat ethische onderzoeksmethoden zijn.
• Beoordelen wat de kwaliteiten zijn van gebruikte onderzoeksmethoden.
• Beschrijven en uitleggen wat de essentiële kenmerken zijn van experimentele, correlationele, beschrijvende, en kleinschalige onderzoeksconstructies.
• Artikelen in populaire media en onderzoekspublicaties kritisch beoordelen.
Omschrijving Ten eerste probeert dit vak studenten een overzicht te geven van hoe wetenschappers in de psychologie denken en hoe zij te werk gaan. Studenten maken kennis met de aard van de wetenschap van psychologie en hoe dit verschilt met die van pseudowetenschap; de fundering van wetenschappelijk denken en het proces waarbij wetenschappers in de psychologie (a) ideeën ontwikkelen en hypotheses formuleren, (b) studies ontwerpen, (c) onderzoek uitvoeren, (d) analyses uitvoeren, en (e) juiste conclusies trekken. Tijdens dit proces worden studenten bekend met de ethiek van psychologische onderzoeken en de verschillende methodes die worden gebruikt om psychologische fenomenen te bestuderen.

Ten tweede heeft het vak als doel studenten te helpen voorbereiden op de tweede en derde jaren van hun studie. Tevens worden ze ook kritische consumenten van informatie over onderzoek in het algemeen. Studenten ontwikkelen de kennis om later beschrijvingen van onderzoek in wetenschappelijke artikelen en tekstboeken kritisch te kunnen lezen. Ook moeten ze kritisch kunnen zijn over eigen onderzoek. Tevens zullen ze stellingen in de media, pseudowetenschappelijke stukken en advertenties beter kunnen beoordelen.

Het vak bestaat uit hoorcolleges en 3 praktische componenten:
• In blok 1a krijgen studenten 7 hoorcolleges en een meerkeuze examen
• Het eerste praktische component (in blok 1a) bestaat uit activiteiten bedoeld om het leren van de inhoud van de colleges van Inleiding tot Onderzoeksmethoden te ondersteunen. Deze activiteiten sluiten aan bij de inhoud van Academische Vaardigheden
• Het computer practicum (in blok 1b) is bedoeld om studenten kennis te laten maken met het uitvoeren van onderzoek en analyseren van resultaten door vijf experimenten te maken
• De proefpersonen pool (loopt het hele jaar door) is bedoeld om studenten kennis te laten maken van onderzoeksmethoden door de rol aan te nemen van proefpersoon. Studenten moeten zich zelf inschrijven voor onderzoeken d.m.v. het SONA systeem. In totaal moeten studenten 30 uur doorbrengen aan deze activiteiten

Om het vak succesvol af te ronden moeten studenten
- Het examen halen
- Alle praktische bijeenkomsten bijwonen
- De verplichte 35 SONA-punten halen, exclusief strafpunten (bij bezwaar tegen deelname aan onderzoek kan een vervangende literatuurstudie gedaan worden)
Uren per week 3
Onderwijsvorm hoorcollege, practicum
Toetsvorm practicum, schriftelijk tentamen (meerkeuze)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. S.E. Dalley
Docent(en) diverse docenten ,dr. Y. Groen ,dr. F.J.J.M. Steyvers
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Research methods in Psychology: Evaluating a world of information: Norton (2nd edition) Morling, B. ca. €  50,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba psychologie (NL)  (Ba1 psychologie) 1 hele jaar verplicht