Literatuurtentamen

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2018/19
Vakcode PSB3N-LT
Vaknaam Literatuurtentamen
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar (De duur van het vak is 1 periode. Er kan in elke periode gestart worden.)
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Literatuurtentamen
Leerdoelen Variabel, afhankelijk van de bestudeerde literatuur; ter specificatie van de examinator. In het algemeen kan de student na een literatuurtentamen gerichte inhoudelijk vragen over de literatuur beantwoorden, waardoor de opgedane kennis blijkt.
Omschrijving Een literatuurtentamen betreft een tentamen over een tussen student en docent onderling overeengekomen onderwerp en literatuur. Dit tentamen kan schriftelijk of mondeling afgelegd worden, of er kan worden gekozen voor het schrijven van een essay. In principe kan elk staflid benaderd worden voor het afleggen van een literatuurtentamen; studenten dienen in eerste instantie zelf een begeleider te benaderen. Sommige basiseenheden werken echter met een vast aanbod van literatuur. Deze informatie kunt u vinden onder de algemene derdejaarsomgeving op Nestor.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie
(U kunt maar één keer een literatuurtentamen opnemen in uw examenprogramma.)
Toetsvorm mondeling tentamen, schriftelijk tentamen (essay), werkstuk
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. A. Dijkstra
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Een literatuurtentamen spreekt men af met een individuele docent, over individueel te bepalen leerstof. De docent schrijft bijvoorbeeld een boek of een reeks artikelen voor, overeenkomend met 2, 3, 4, of 5 EC studieduur, en neemt dan een mondeling tentamen hierover af. Ook is het mogelijk dat een student een literatuurwerkstuk maakt; aan de hand van een onderwerp, een vraagstelling en eventueel een kleine hoeveelheid basisinformatie (boek, artikel) zelf verder de literatuur zoekt, leest en verwerkt. De docent bewaakt dan omvang en inhoud en kent uiteindelijk een cijfer toe.
Het literatuurtentamen is dus in feite een mogelijkheid om een aan de individuele interesses aangepaste "cursus" op eigen gelegenheid te doen. Docenten geven hierbij in het algemeen verder geen ondersteuning, dus bij een werkstuk krijgt u één keer feedback, net als een tentamen één herkansing heeft. (niet toegankelijk voor externe studenten)
Kijk op Nestor / Student Portal, in de Bachelor Community site binnen het derde jaar, voor meer informatie en de benodigde formulieren.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba psychologie (NL)  (Ba3 psychologie) 3 hele jaar keuze