Diagnostiek in de klinische psychologie

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2019/20
Vakcode PSB3N-KP08
Vaknaam Diagnostiek in de klinische psychologie
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Diagnostiek in de klinische psychologie
Leerdoelen Na afloop van de cursus zal de student:
- de verschillende onderdelen en bijbehorende procedures van de diagnostische cyclus kennen en kunnen noemen,
- weten hoe en met welk doel je een anamnese en semi-gestructureerd interview afneemt,
- weten hoe en met welk doel je gebruik maakt van verschillende tests, de resultaten scoort en interpreteert,
- weten hoe je rapporteert en verslag legt in de geest van de Beroepscode NIP,
- ethische kwesties in relatie tot diagnostiek kunnen herkennen en aan de hand van de Beroepscode bespreken
- weten hoe diagnostiek in de praktijk van een paar specifieke klinische werkvelden wordt toegepast.
Omschrijving In een inleidend hoorcollege wordt eerst een kader geschetst waarbinnen diagnostiek plaatsvindt. In een serie werkcolleges worden verschillende diagnostische methoden en middelen geïntroduceerd. In de daaropvolgende practicumbijeenkomsten wordt in kleine groepen met elk van de besproken methoden geoefend. Ieder week volgt men dus een werkcollege en een practicumgroep.
Aan de orde komen onder meer het anamnestisch gesprek, het semi-gestructureerde klinische interview, vragenlijsten en intelligentietests. Ook wordt ingegaan op en geoefend met het integreren van testuitkomsten en de schriftelijke rapportage daarvan. Ethische aspecten gerelateerd aan diagnostiek komen zowel in de hoorcolleges als de werkcolleges aan bod. De cursus is niet verplicht maar wordt sterk aangeraden voor studenten die in de master een praktijkstage willen gaan lopen.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoorcollege, practicum, werkcollege
(De practicumbijeenkomsten kennen een 100% aanwezigheidsverplichting)
Toetsvorm deelname, schriftelijk tentamen (meerkeuze), schriftelijke opdrachten
(Het eindcijfer is het op het tentamen behaalde cijfer. Dit onder de voorwaarden dat alle opdrachten met een voldoende zijn beoordeeld en is voldaan aan de aanwezigheidseis.)
Vaksoort bachelor
Coördinator drs. E.R. de Jong
Docent(en) prof. dr. T.K. Bouman ,drs. E.R. de Jong , Gastdocent(en)
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg. (Vierde druk).Boom uitgevers Amsterdam, 2018 Frans Luteijn en Dick Barelds(red.) ISBN 9789024408115 ca. €  65,00
Testmaterialen (via docent) €  25,00
Entreevoorwaarden Deze cursus is alleen toegankelijk voor studenten in de Nederlandse-taalstroom van de Bacheloropleiding Psychologie. Voor dit vak is voldoende beheersing van de Nederlandse taal een vereiste.
Opmerkingen De cursus is ook niet toegankelijk voor hen die PSBAM-KO4, PSBAM-KO8,PSB3N-OP04 of PSB3E-KP05 volgen, gevolgd hebben of willen volgen
Het maximum aantal deelnemers voor deze cursus is 80.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba psychologie (NL)  (Ba3 psychologie) 3 semester II b keuze B