Onderwijsinnovatie en Onderwijsverbetering

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PAMAOWO05
Vaknaam Onderwijsinnovatie en Onderwijsverbetering
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Onderwijsinnovatie en Onderwijsverbetering
Leerdoelen 1. Studenten hebben uitgebreide kennis over onderwijsinnovaties en innovatieprocessen in de onderwijspraktijk
2. Studenten hebben uitgebreide kennis over effectieve aanpakken voor het initiëren, implementeren en institutionaliseren van onderwijsinnovaties en daarmee het verbeteren van de onderwijskwaliteit
3. Studenten hebben uitgebreide kennis over actuele onderwijsinnovaties en kunnen evalueren en beargumenteren in hoeverre deze interventies evidence-based practices zijn aan de hand van het evidence-based practice model en kennis over evidence-based education en onderwijseffectiviteit
4. Studenten hebben inzicht in de relatie tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk en de betekenis daarvan voor onderwijsverbeteringen en begrijpen de complexiteit van researcher-practitioner partnerships en de kritiek op de evidence-based practices voor onderwijsverbetering
5. Studenten hebben inzicht in de rollen, taken en verantwoordelijkheden van betrokkenen op macro-, meso- en microniveau (zoals de overheid, de Onderwijsinspectie, schoolbesturen, schoolleiders, leraren, onderwijsbegeleidingsdiensten, instituten voor onderwijsonderzoek)
6. Studenten kunnen een overtuigend betoog schrijven over een van bovenstaande onderwerpen op basis van de cursusliteratuur
7. Studenten kunnen hun kennis van en inzichten in onderwijsinnovaties en kwaliteitsverbetering van scholen integreren in een onderbouwd schoolverbeterplan
Omschrijving In deze cursus richten we ons op onderwijsinnovaties en het verbeteren van de onderwijskwaliteit, met als ultieme doel om tot inzichten te komen in de factoren die (kunnen) leiden tot succesvolle initiatie, implementatie en institutionalisering (borging) van onderwijsinnovaties en onderwijsverbeteringen in de onderwijspraktijk. Het zwaartepunt ligt op vernieuwingen en verbeteringen op school- en/of klasniveau waar de leerling beter van wordt, zoals verbeterde leerprestaties, gedrag, motivatie en sociaal-emotioneel functioneren. We benaderen onderwijsinnovaties en onderwijsverbeteringen vanuit de empirische-analytische, evidence-based onderzoekstraditie, waarbij we uitgebreid stilstaan bij het duiden van wetenschappelijk bewijs en bij de zogenoemde ‘kloof’ tussen wetenschappelijk onderzoek en de onderwijspraktijk. We behandelen recente ontwikkelingen en initiatieven om onderzoek en onderwijs dichter bij elkaar te brengen, zoals in researcher-practitioner partnerships. We beschouwen onderwijsinnovaties vanuit het evidence-based practice model, waarin beslissingen over onderwijsinnovaties worden genomen op basis van gedegen theoretische onderbouwing, beschikbare empirische kennis én het professioneel oordeel of de interventie bij de betreffende (onderwijs)context past. Aandacht gaat uit naar het gehele innovatieproces, van (1) initiatie (o.m. keuze interventie, doelspecificatie, planning, randvoorwaarden scheppen, training), (2) implementatie (ontwikkeling, invoeren en evaluatie van de interventie) tot (3) institutionalisering (verankeren en borgen van de interventie in de school). We besteden ook aandacht aan de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen bij onderwijsverbeteringen op macro-, meso- en microniveau.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege, zelfstudie
Toetsvorm opdrachten, werkstuk
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. H. Korpershoek
Docent(en) prof. dr. H. Korpershoek
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Verschillende relevante wetenschappelijke artikelen, onderzoeksrapporten en (beleids)documenten (online beschikbaar)
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Onderwijswetenschappen  (Master Onderwijswetenschappen track Onderwijsinnovatie) 1 semester I a verplicht