Internship

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PAMAOW03
Vaknaam Internship
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Internship
Leerdoelen 1. Na afronding van de stage hebben de studenten kennis genomen van (een deel van) het beroepenveld waarin zij onderwijswetenschappelijke kennis en inzichten kunnen toepassen
2. Na afronding van de stage hebben de studenten kennis van en inzicht in de eisen die, binnen een specifieke organisatie, aan hen als beroepsbeoefenaar worden gesteld
3. Na afronding van de stage hebben studenten geleerd om op systematische wijze een onderwijskundig vraagstuk succesvol (verder) in te kaderen, te analyseren en uit te werken, uitmondend in een voor de opdrachtgever waardevol en bruikbaar product
4. Na afronding van de stage zijn studenten in staat opgedane vakinhoudelijke en methodologische kennis en vaardigheden toe te passen bij de uitvoering van een onderwijskundige opdracht.
5. Na afronding van de stage zijn de studenten in staat
om vanuit een analytisch kader kritisch te reflecteren op opgedane professionele vaardigheden en de kwaliteit van hun stage(product) en kunnen zij de daarin gemaakte keuzes onderbouwen en beoordelen vanuit wetenschappelijke inzichten.
6. Na afronding van de stage hebben studenten een instructie- of leeromgeving, instrument of interventie geconstrueerd, geïmplementeerd en geëvalueerd waarbij de empirische cyclus is doorlopen
(PAMAOW03, 10EC stage)
Omschrijving Na afronding van de master Onderwijswetenschappen zijn studenten in staat om als zelfstandige beroepsbeoefenaars wetenschappelijke inzichten die zij tijdens de opleiding hebben opgedaan doelgericht en op systematische wijze toe te passen in het onderwijskundig werkveld waarin zij werkzaam zijn. Studenten lopen stage bij een onderwijsinstelling of een organisatie die zich bezighoudt met onderwijs en leren waarbij ze kennis maken kennis met het functioneren van de organisatie en aan reguliere activiteiten binnen de organisatie deelnemen. Daarnaast brengen zij een specifiek onderwijskundig vraagstuk in kaart dat binnen de betreffende instelling of organisatie speelt, werken het vraagstuk doelgericht uit resulterend in een bruikbaar product of advies, en doen hiervan verslag.
Aan de stage (PAMAOW03) zijn 10 ECTS verbonden. De eisen die aan de stage-instelling, de stageopdracht en het stageverslag worden gesteld staan beschreven in de Stagehandleiding Master Onderwijswetenschappen PAMAOW03.
Uren per week 16
Onderwijsvorm stage
(Stage (intern bij opdrachtgevende organisatie) en 2 begeleidingsbijeenkomsten.)
Toetsvorm stageverslag
(Stageverslag en portfolio)
Vaksoort master
Coördinator dr. J.M. Mouw
Docent(en) drs. D.F.M. Leidelmeijer ,dr. J.M. Mouw
Entreevoorwaarden Er zijn geen formele toelatingseisen voor inschrijving voor het vak. Wel zijn criteria en voorwaarden verbonden aan de invulling van de 10 ECTS stageopdracht (zoals beschreven staan in de Stagehandleiding Master Onderwijswetenschappen) en moeten studenten solliciteren op beschikbare stageplekken.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Onderwijswetenschappen  (Master Onderwijswetenschappen track Onderwijsinnovatie) 1 hele jaar keuze
Ma Onderwijswetenschappen  (Master Onderwijswetenschappen track Learning in Interaction) 1 hele jaar keuze