Methods and techniques for evaluation-research

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2020/21
Vakcode PAMAOW01
Vaknaam Methods and techniques for evaluation-research
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Methods and techniques for evaluation-research
Leerdoelen Aan het einde van de cursus kan de student:
- voor- en nadelen van verschillende designelementen van (quasi-)experimenteel onderzoek benoemen.
- op basis van concrete voorbeelden van (quasi-)experimenteel onderzoek en uitkomsten daarvan bepalen welke validiteitsbedreigers een rol kunnen spelen.
- een beredeneerd voorstel doen voor aanpassingen van het onderzoeksdesign ter verbetering van de interne validiteit.
- de belangrijkste stadia van evaluatieonderzoek en de daarbijhorende onderzoeksmethoden onderscheiden.
- op basis van concrete voorbeelden van evaluatie onderzoek reflecteren op de geschiktheid en limitaties van de toegepaste onderzoeksmethoden en resultaten.
- bij eenvoudige (quasi-)experimentele studies passende statistische analyses voorstellen, uitvoeren, interpreteren en rapporteren.
Omschrijving De student verwerft kennis over evalueren van onderwijsprogramma’s en de onderzoeksmethoden die daarvoor gebruikt kunnen worden. Een onderwijsprogramma wordt daarbij omschreven als een samenhangend geheel van maatregelen dat genomen wordt om een probleem in het onderwijs op te lossen. Bij evaluatie-onderzoek naar deze onderwijsprogramma’s gaat het dan om de systematische toepassing van sociaal-wetenschappelijke onderzoeksprocedures om de conceptualisering, het ontwerp, de implementatie, en de effecten van dergelijke programma’s vast te stellen.

Verschillende sociaal wetenschappelijke procedures zullen aan de orde komen, voornamelijk de (quasi)experimentele onderzoeksopzetten. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan verschillende keuzes die gemaakt kunnen worden in deze opzetten met betrekking tot het aantal groepen, interventies, toetsen etc. De gevolgen die deze keuzes hebben voor de interne en externe validiteit van een onderzoek zullen worden besproken. Tevens zullen een aantal alternatieven worden besproken voor situaties in de praktijk waarin geen experimenteel onderzoek kan worden opgezet.
Uren per week 4
Onderwijsvorm computerpracticum, hoorcollege
Toetsvorm opdrachten, schriftelijk tentamen (essay) DIGITAL
Vaksoort master
Coƶrdinator dr. A.C. Timmermans
Docent(en) dr. M.N. MascareƱo Lara ,dr. A.C. Timmermans
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Evaluation: A systematic approach (8th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). ca. €  85,00
Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference. Boston: Houghton-Mifflin. Shadish, W.R., Cook, T.D., & Campbell, D.T. (2002). ca. €  70,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students MSc level - Autumn semester (Sep-Jan) - semester I a keuze PA
Ma Onderwijswetenschappen  (Master Onderwijswetenschappen track Learning in Interaction) 1 semester I a verplicht
Ma Onderwijswetenschappen  (Master Onderwijswetenschappen track Onderwijsinnovatie) 1 semester I a verplicht