Masterthesis

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2017/18
Vakcode PAMAOK019B
Vaknaam Masterthesis
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 20
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Afstudeerproject: onderzoek & scriptie (Master Thesis)
Leerdoelen Doelstelling van het afstudeerproject is dat studenten in staat zijn zelfstandig onderzoek op het terrein van de onderwijskunde te kunnen voorbereiden, te kunnen uitvoeren en hierover kunnen rapporteren.
Omschrijving De kern van het afstudeerproject bestaat uit het relatief zelfstandig ontwerpen en uitvoeren van onderzoek. Daarover wordt gerapporteerd in de ‘masterthesis’. De masterthesis is een beredeneerd verslag van een afgerond weten¬schap¬pelijk onderzoek in de vorm van een experiment, een veldonderzoek, een secundaire analyse of een literatuur¬onder¬zoek. In de masterthesis toont de student zijn vermogen een eigen wetenschappelij¬ke bijdrage te kunnen leveren. De masterthesis is een individueel product. Als twee studenten samen een thesis schrijven is van elk de individuele bijdrage zichtbaar. Uit de thesis moet blijken dat een gedegen oriëntatie heeft plaatsgehad op de literatuur met betrekking tot het onderwerp. De oriëntatie moet resulteren in een wetenschappelijk verantwoorde probleemstelling en in een duidelijk interpretatiekader voor de onderzoeksresultaten. De student dient de uitkomsten van zijn of haar onderzoek te presenteren in een forum.
Uren per week variabel
Toetsvorm scriptie
Vaksoort master
Coördinator dr. D.D.N.M. Kostons
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Onderwijskunde  (Ma onderwijskunde (Evidence-based education)) 1 hele jaar verplicht
Ma Onderwijskunde  (Ma Onderwijskunde (Onderwijskunde)) 1 hele jaar verplicht