Masterthese (onderzoeksvariant)

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2017/18
Vakcode PAMA5164A
Vaknaam Masterthese (onderzoeksvariant)
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 30
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Masterthese (onderzoeksvariant)
Leerdoelen - Met behulp van theorieën een probleemstelling uitwerken naar concrete onderzoeksvragen, een onderzoek opzetten en uitvoeren en onderzoeksresultaten interpreteren;
- Methodologische kennis toepassen in het opzetten en uitvoeren van onderzoek en tijdens de analyse van de onderzoeksresultaten;
- Het onderzoek verwerken tot een wetenschappelijk verslag waarin alle relevante informatie wordt weergegeven en dit onderzoek mondeling presenteren tijdens een forum.
Omschrijving Centraal bij de uitvoer van de masterthesis staat het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het rapporteren hiervan. Onderwerpen worden aangeboden door de afdeling Orthopedagogiek en sluiten aan bij één van de lopende onderzoeksthema's van de afdeling. De onderzoeksresultaten worden beschreven in een wetenschappelijk verslag en mondeling gepresenteerd en verdedigd tijdens het forum. De instapmomenten zijn september en februari. Let op: studenten die starten in september worden verzocht zich in april in te tekenen via ProgressWWW en studenten die starten in februari worden verzocht zich in oktober in te tekenen, zodat de onderwerpen tijdig verdeeld kunnen worden.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, practicum, responsiecollege, zelfstudie
(Inleidend hoorcollege en deelname aan forum is verplicht)
Toetsvorm deelname, presentatie, scriptie
Vaksoort master
Coördinator dr. S. van der Steen, PhD.
Docent(en) diverse docenten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Afhankelijk van het gekozen onderwerp
Suggestie: Zelf leren schrijven. Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen.
Uitgeverij Boom, Amsterdam (2012, 3e druk)
Ackermann, M., Osseweijer, E., Schmidt, H., van der Molen, H., van der Wal, E. 9789059318731 €  34,50
Entreevoorwaarden Afgeronde Bacheloropleiding
Opmerkingen In de Handleiding voor het Masterproject worden de onderdelen van het Masterproject beschreven. Tevens zijn alle benodigde formulieren en protocollen hierin opgenomen. De handleiding is te downloaden van Nestor. Studenten worden geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de handleiding en de hierin genoemde regelgeving m.b.t. het Masterproject na te leven.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Pedagogische wetenschappen  (Ma Pedagogische wetenschappen (Orthopedagogiek)) 1 hele jaar verplicht B