Stage (praktijkvariant)

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2017/18
Vakcode PAMA5163D
Vaknaam Stage (praktijkvariant)
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 25
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Stage (praktijkvariant)
Leerdoelen De afstudeerrichting Orthopedagogiek stelt zich ten doel een wetenschappelijke opleiding te bieden die zodanige wetenschappelijke vaardigheden, kennis en inzicht bijbrengt, dat de afgestudeerde in staat is tot zelfstandige beroepsuitoefening en in aanmerking komt voor een vervolgopleiding tot wetenschappelijk onderzoeker dan wel geregistreerd orthopedagoog/ gezondheidszorgpsycholoog.

Leerdoelen Integrale Casusbeschrijving:
Na afloop van het onderdeel Integrale Casusbeschrijving…
1.…analyseert de student een problematische opvoedingssituatie aan de hand van de Orthopedagogische HandelingsCyclus op een planmatige en systeemgerichte wijze.

2.…gaat de student dialoog gestuurd te werk in het diagnostiek-interventieproces en stelt de hulpvraag en het perspectief van het cliëntsysteem centraal.

3.…beschrijft de student de afwegingen – en uitkomsten daarvan – in het orthopedagogisch diagnostiek-interventie proces op een logische manier, waardoor de uitgevoerde diagnostiek en interventie geobjectiveerd en overdraagbaar gemaakt wordt.

4.…onderscheidt de student statische en dynamische factoren en taxeert op welke gebieden verandering mogelijk is.

5.…onderbouwt de student theoretisch de gemaakte keuzes voor toetsing en interventies met recente wetenschappelijke literatuur.

6.…formuleert de student behandeldoelen in samenwerking met het cliëntsysteem, aan de hand van de SMARTIES criteria.

7.…beschrijft de student in welke mate behandeldoelen zijn behaald en stelt vast welke bijstellingen er eventueel nodig zijn.

8.…reflecteert de student op kritische wijze op de kwaliteit van dialoog gestuurd werken, wetenschappelijk verantwoord handelen en het eigen leerproces als orthopedagoog.
Omschrijving Centraal bij de masterstage staat het kennismaken met de Orthopedagogische praktijk en het oefenen van vaardigheden die in de praktijk relevant zijn. Wetenschappelijke inzichten en methodische kennis worden in deze periode getoetst aan de werkwijze(n) in een orthopedagogische voorziening. Het welslagen van de stage vereist dat je de benodigde professionele basisvaardigheden van het betreffende veld eigen maakt en leert om op academisch niveau te reflecteren op de eigen werkzaamheden en de context waarin deze worden uitgevoerd.

Onderdeel van de stage is een aantal ondersteunende onderdelen die georganiseerd worden tijdens de periode waarin de stage wordt gelopen. Deze onderdelen zijn de Stageterugkomdagen en voor Integrale Casusbeschrijving twee werkgroepbijeenkomsten. De stage wordt meestal gelopen in de eerste helft van de master. De thesis wordt meestal in de tweede helft gedaan. De instapmomenten zijn september en februari.


Omschrijving Integrale Casusbeschrijving

De casusbeschrijving is een verslag van een orthopedagogisch diagnostisch onderzoek en interventie in een problematische opvoedings- en/of onderwijsleersituatie. In het verslag dient naar voren te komen dat de student contextgericht, veranderingsgericht en dialoog gestuurd te werk is gegaan vanuit een transactionele visie op ontwikkeling.
De uitvoering van het onderzoek en de interventie zal binnen de praktijk-instelling plaatsvinden. De student dient, in overleg met de praktijk-instelling, een zo groot mogelijk aandeel te hebben in alle fasen van de orthopedagogische diagnostiek en interventie.
Integrale Casusbeschrijving is een onderdeel van de masterstage. Zonder goedkeuring van de casusbeschrijving kan het stage-cijfer niet definitief worden. Het succesvol afronden van Integrale Casusbeschrijving vormt de start voor het behalen van de Basisaantekening Diagnostiek van de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).
Uren per week
Onderwijsvorm intervisie, praktische oefening, werkcollege, zelfstudie
Toetsvorm deelname, opdrachten, schriftelijke opdrachten, stageverslag, verslag
Vaksoort master
Coördinator A.A.M. van Es, MSc.
Docent(en) diverse docenten , H.J. Zwartenkot-Norder, MSc.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Nader op te geven actuele titel(s)
Entreevoorwaarden
Opmerkingen In de handleiding voor het Masterproject worden de onderdelen van het Masterproject beschreven. Tevens zijn alle benodigde formulieren en protocollen hierin opgenomen. De handleiding is te downloaden van Nestor. Studenten worden geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de handleiding en de hierin genoemde regelgeving m.b.t. het Masterproject na te leven.
Alle betrokken docenten en coördinatoren voor de stage zijn te bereiken via het emailadres: stage.ortho@rug.nl.

Meer informatie over Integrale Casusbeschrijving staat in de Handleiding Integrale Casusbeschrijving op Nestor. Staat het antwoord op je vraag niet in de handleiding? Mail dan naar: casus.ortho@rug.nl.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Pedagogische wetenschappen  (Ma Pedagogische wetenschappen (Orthopedagogiek)) 1 hele jaar verplicht A