Ethiek: zorg en onderzoek

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2018/19
Vakcode PAMA5103
Vaknaam Ethiek: zorg en onderzoek
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Ethiek: zorg en onderzoek
Leerdoelen Student kan na afronding van het vak:
• Ethische kaders van de orthopedagoog in zorg en onderzoek beschrijven en toepassen.
• Beroepsethische vraagstukken definiëren en analyseren vanuit een orthopedagogisch en onderzoekswetenschappelijk kader.
• Ethische vraagstukken in het pedagogische werkveld herkennen en analyseren en deze relateren aan zijn/haar professionaliteit.
Omschrijving De cursus gaat in op algemene beroepsethische regelgeving die van belang is voor de orthopedagogische praktijk en het beoefenen van wetenschap. Naast verschillende gedragscodes en specifieke wetgeving vormt het Kinderrechtenverdrag de basis van waaruit juridisch-ethische normen worden uitgediept. Er wordt aandacht besteed aan beroepsethische vraagstukken in relatie tot orthopedagogisch handelen. Hierbij ligt de nadruk op besluitvorming in relatie tot orthopedagogisch handelen in de verschillende domeingebieden. Een belangrijk onderdeel vormt het tuchtrecht. Tevens wordt aandacht besteed aan aspecten rond ethiek en integriteit bij wetenschapsbeoefening. Specifieke beroepsethische kwesties worden toegelicht door gastdocenten.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, praktische oefening, werkcollege, zelfstudie
Toetsvorm deelname, opdrachten, schriftelijk tentamen (essay) DIGITAL
Vaksoort master
Coördinator L. Korenberg, MSc.
Docent(en) Gastdocent(en) ,dr. W.J. Post ,mr. drs. E.C.C. van Os ,dr. A.E. Zijlstra
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Literatuur zal z.s.m. via Nestor bekend worden gemaakt
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Pedagogische wetenschappen  (Ma Pedagogische wetenschappen (Orthopedagogiek)) 1 semester I a Febr18, Sept18