Inleiding Onderwijswetenschappen

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PABAP045
Vaknaam Inleiding Onderwijswetenschappen
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Inleiding Onderwijswetenschappen
Leerdoelen De student heeft kennis van:
1. De functies van onderwijs en begrijpt hoe de overheid hier sturing aan kan geven (macro-niveau).
2. Wat kenmerkend is voor effectieve scholen en hoe de effectiviteit van scholen in kaart kan worden gebracht (meso-niveau).
3. Hoe leerkrachten en hun vaardigheden zich ontwikkelen (meso-niveau).
De student kan:
4. Verklaren hoe leertheorieën de inrichting van onderwijs, leerdoelen en toetsing beïnvloeden (micro-niveau).
5. Verklaren hoe leerlingkenmerken de inrichting van onderwijs, leerdoelen en toetsing beïnvloeden (micro-niveau).
6. Onderscheid maken tussen de onderwijskundige processen/factoren op macro-/meso- en micro-niveau en heeft inzicht in de relaties daartussen.
Omschrijving Onderwijswetenschappers zijn op vele verschillende terreinen werkzaam. Wat verschillende onderwijswetenschappers bindt is de gerichtheid op het verbeteren van het onderwijs. In dit inleidende vak maken studenten kennis met een breed pallet aan onderwijswetenschappelijke theorieën en werkvelden. Actuele wetenschappelijke kennis over het onderwijs wordt behandeld en we bespreken hoe deze kennis wordt toegepast bij het verbeteren van het onderwijs. In de cursus worden de onderwijswetenschappen onder andere belicht vanuit het perspectief van: onderwijsbeleid- en management, docentprofessionalisering en het ontwerpen van leeromgevingen.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen (essay) DIGITAL, schriftelijk tentamen (meerkeuze) DIGITAAL
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. H. Korpershoek
Docent(en) prof. dr. H. Korpershoek ,dr. M.A. Veldman
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Enkele nog nader bekend te maken wetenschappelijke artikelen
Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Van leren naar instructie. Deel 1 en deel 2. Leuven: Acco. Valcke 9789463790611 ca. €  87,55
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba1 Pedagogische wetenschappen) 1 semester II a verplicht