Inleiding Orthopedagogiek

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PABAP033
Vaknaam Inleiding Orthopedagogiek
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Inleiding Orthopedagogiek
Leerdoelen 1. Na afloop van deze cursus heeft de student kennis van de kenmerkende eigenschappen van het vakgebied orthopedagogiek
2. Na afloop van deze cursus heeft de student kennis van de problematiek van de verschillende doelgroepen van de orthopedagogiek
3. Na afloop van deze cursus heeft de student kennis van etiologische modellen en veel toegepaste behandelwijzen binnen de orthopedagogiek
4. Na afloop van deze cursus heeft de student kennisgemaakt met hedendaagse orthopedagogische vraagstukken en discussies
Omschrijving In deze inleiding besteden we uitgebreid aandacht aan:
- de positie van de orthopedagogiek in ons taalgebied,
- een aantal opvallende problemen bij (jonge) kinderen en jongeren die een zware opgave vormen voor hun opvoeders (zoals: delinquent gedrag, verstandelijke beperking, dyslexie en dyscalculie, autisme, zintuiglijke beperking),
- de rol van de opvoeders (ouders, leerkrachten, groepsleiders) in het hulpverleningsproces.
Bij deze onderwerpen speelt de wetenschappelijke verantwoording een belangrijke rol. In hun dagelijks werk maken orthopedagogen gebruik van wetenschappelijke theorieën en van resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Met andere woorden: hun werk is gebaseerd op deugdelijke kennis. Ook ethische vragen komen daarbij aan bod. Theorie en onderzoek ondersteunen de praktijk. Orthopedagogiek is een praktische wetenschap.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege
(11 hoorcolleges van 2 uur)
Toetsvorm schriftelijk tentamen (meerkeuze)
(afhankelijk van de actualiteit is de tentaminering meerkeuze dan wel schriftelijk digitaal (opdracht of essayvragen))
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. L. Batstra
Docent(en) prof. dr. L. Batstra ,prof. dr. H.J.M. Janssen ,prof. dr. A.E.M.G. Minnaert
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Handboek jeugdhulpverlening deel 1. Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen. 5e herwerkte uitgave. Leuven / Den Haag: Acco. Grietens, H., Vanderfaeillie, J., & Maes, B. (red.) (2019) 978-94-6379-719-1 ca. €  45,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Bij dit vak hoort een studiewijzer (zie NESTOR) ter voorbereiding op de colleges.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba1 Pedagogische wetenschappen) 1 semester I b verplicht