Bachelorwerkstuk

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2018/19
Vakcode PABA6002
Vaknaam Bachelorwerkstuk
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b (Het bachelor werkstuk dient in blok 2B geschreven te worden, maar de voorbereiding (inschrijving en voorlichting) start reeds in blok 2A.)
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Bachelorwerkstuk
Leerdoelen Het Ba3-werkstuk is bedoeld om de student (onder begeleiding) in staat te stellen op een wetenschappelijke wijze een theoretisch interessante vraag te beantwoorden of een hypothese te toetsen en daarover op wetenschappelijk niveau schriftelijk en mondeling te rapporteren.
Omschrijving Aan de hand van het bachelorwerkstuk doet de student ervaring op met de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek. In het algemeen zal het bachelorwerkstuk alle fasen van het doen van onderzoek omvatten: het formuleren van probleemstellingen), het operationaliseren van algemene vragen in specifieke onderzoeksvraagstellingen, literatuurstudie, het opzetten van onderzoek, het doen van waarnemingen c.q. het verzamelen van data, data-analyse(s), en het interpreteren van onderzoeksresultaten. De onderzoeksresultaten worden beschreven in een individueel wetenschappelijk verslag. Tevens wordt elk werkstuk (mondeling) gepresenteerd.

Studenten krijgen ruim voor het einde van het eerste semester een overzicht van onderzoeksonderwerpen en begeleidende docenten. Studenten kunnen vervolgens via Student Portal/Nestor hun voorkeur kenbaar maken voor een thema. Zij worden ingedeeld in groepjes bij een docent (bij de groepsindeling wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur van de student).
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, practicum, zelfstudie
(Bibliotheekpracticum, event. verplichte bijeenkomsten, (groeps)overleg met begeleider, verplichte aanwezigheid bij presentaties (symposium))
Toetsvorm scriptie
Vaksoort bachelor
Docent(en) dr. B.J.A. de Groot , diverse docenten ,dr. P.R. Schreuder
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Alleen voor Orthopedagogiek:
Zelf leren schrijven, 3e druk, 2012
Margriet Ackermann Eveline Osseweijer Henk Schmidt Henk van der Molen Estella van der Wal 9789059318731 €  34,50
Nader te bepalen en mede afhankelijk van het gekozen onderwerp
Entreevoorwaarden Op de teldatum 31 januari 2018 dient de student (1) eerstejaars cursussen afgerond te hebben en (2) 40 ECTs uit het Ba2 en Ba3 jaar behaald te hebben.
Opmerkingen In de handleiding voor het bachelorwerkstuk worden de onderdelen van het bachelorwerkstuk beschreven. Studenten worden geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de handleiding en de hierin genoemde regelgeving na te leven.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba3 Pedagogische wetenschappen, Ortho) 3 semester II b verplicht
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba3 Pedagogische wetenschappen, Pedagogiek en Onderwijskunde) 3 semester II b verplicht