Klinische Orthopedagogische Vaardigheden

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2022/23
Vakcode PABA5384
Vaknaam Klinische Orthopedagogische Vaardigheden
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Klinische Orthopedagogische Vaardigheden
Leerdoelen 1. Na afloop van het vak kan de student de belangrijkste elementen van motiverende gespreksvoering met cliënten beschrijven en toepassen.
2. Na afloop van het vak kan de student de belangrijkste elementen van oplossingsgericht werken met cliënten beschrijven en toepassen.
3. Na afloop van het vak kan de student de belangrijkste elementen van cognitieve gedragstherapie met cliënten beschrijven en toepassen.
4. Na afloop van het vak kan de student reflecteren op persoonlijke leerdoelen – met betrekking tot basisgespreksvaardigheden en specifieke gespreksvaardigheden op het gebied van motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht werken – én het handelen naar aanleiding van een door de student zelf gevoerd gesprek met een cliënt.
Omschrijving In het vak Klinische Orthopedagogische vaardigheden komt een aantal elementaire vaardigheden aan bod die relevant zijn voor het werken in de orthopedagogisch praktijk, zoals gespreksvaardigheden, motiverende gespreksvoering (MGV), oplossingsgericht werken (OGW) en cognitieve gedragstherapie (CGt). Het vak bestaat uit 2 hoorcolleges over CGt. Tijdens het eerste hoorcollege zal door de coördinator ook een korte toelichting op het vak worden gegeven.
Hierna volgt een werkcollege waarin ingegaan wordt op algemene gespreksvaardigheden (herhaling én verdieping van het geleerde tijdens Gesprekspracticum in BA2) en volgt een bezoek aan het werkveld. Studenten nemen vervolgens deel aan vijf werkcolleges. Vanuit de theoretische kaders van OGW (2 werkcolleges) en MGV (2 werkcolleges) worden professionele vaardigheden getraind. De belangrijkste elementen van CGt komen aan bod in één werkcollege. Aan de werkcolleges MGV, OGW en CGt zijn opdrachten gekoppeld die worden beoordeeld met een cijfer.
Het vak wordt afgesloten met een individuele eindopdracht die eveneens beoordeeld wordt met een cijfer. Het met een voldoende hebben afgerond van alle tussenopdrachten én deelname aan alle cursusonderdelen (verplicht) is een voorwaarde voor het verkrijgen van de eindbeoordeling.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm excursie, hoorcollege, werkcollege, zelfstudie
Toetsvorm opdrachten
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. C.B. Lunenborg
Docent(en) dr. A.M.N. Huyghen ,dr. J. Knot-Dickscheit , L. Korenberg, MSc. , A.A.M. van Es, MSc.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
De kracht van oplossingen. Handboek oplossingsgericht werken. Derde druk. Pearson Assessment & Information. Hoofdstuk 1-5 (111 pagina’s). Jong, P. de & Berg, I.K. (2015). 97890265 22697 ca. €  49,00
Er komt een uitgebreide literatuurlijst bij de start van het vak via Nestor beschikbaar (veelal te downloaden literatuur).
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba3 Pedagogische wetenschappen, Ortho) 3 semester I a keuzegroep