bachelorstage

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2017/18
Vakcode PABA5375
Vaknaam bachelorstage
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
(Hoewel het vak geroosterd is in sem. 2a, zal het inleidend college en het college over de sociale kaart in sept. plaatsvinden. Vanaf sept. worden verschillende bachelorstages aangeboden op nestor.)
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam bachelorstage
Leerdoelen De Bachelorstage heeft tot doel inzicht te verwerven in en ervaring op te doen met de orthopedagogische praktijk. Studenten volgen hiertoe een project in het werkveld op (een deel van) het gebied van diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren, volwassenen en hun omgeving die problemen ervaren bij leren, gedrag, opvoeding en ontwikkeling. De Bachelorstage biedt een goede mogelijkheid voor oriëntatie op de arbeidsmarkt en om relevante contacten op te doen. Dit vak ligt in het verlengde van de eindkwalificatie ‘Diagnostiek; kennis en vaardigheden’ van de opleiding en geldt als een voorbereiding op de Masterstage en uitwerking van een casusbeschrijving in de Master.
Doelen van de Bachelorstage zijn:
- De student krijgt inzicht in het werkveld van orthopedagogen en kan beter richting geven aan zijn verdere (studie)loopbaan;
- Het (ver)kennen van de eigen kwaliteiten en valkuilen binnen het professioneel handelen. De student is zich (meer) bewust van de invloed van normen en waarden op het werk en kan kritisch reflecteren op zijn eigen functioneren.
Omschrijving De Bachelorstage bestaat uit een introductie over de opzet van het vak en de stage, gevolgd door een hoorcollege over de sociale kaart. Studenten kunnen vervolgens kiezen uit een breed palet aan stage-activiteiten die worden aangeboden op nestor. Deze worden georganiseerd door de Werkveldoriëntatie Pedagogische Wetenschappen in samenwerking met praktijkinstellingen en scholen. Onderdeel van de stage is het volgen van twee werkgroepen die georganiseerd worden in de tweede helft van semester 2a. In de werkgroepen staat zelfreflectie centraal: wie ben je als persoon en professional? Studenten worden bewust gemaakt van hun visie op cliënten en orthopedagogische hulpverlening, hun kwaliteiten, normen en waarden van waaruit ze handelen, etc. Ervaringen opgedaan tijdens de Bachelorstage worden meegenomen in deze werkgroepen. Aan het hoorcollege, de stage en de werkgroepen zijn opdrachten gekoppeld.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, praktische oefening, stage, werkcollege
(Aanwezigheid tijdens de werkgroepen is 100% verplicht.)
Toetsvorm deelname, opdrachten
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. C.B. Lunenborg
Docent(en) dr. A.A. de Boer , diverse docenten ,dr. A.M.N. Huyghen , L. Korenberg, MSc. ,dr. C.B. Lunenborg ,dr. P. Poppes , A.J. van der Worp-van der Kamp ,prof. dr. T.A. van Yperen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Nader op te geven actuele titel(s)
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Vanaf september worden verschillende bachelorstages aangeboden op nestor, waar voor aangemeld kan worden na het volgen van het inleidend college. De projectkeuze zal aanzienlijk minder worden gedurende het studiejaar, waardoor tijdig aanmelden noodzakelijk is.
Het inleidend college wordt in semester 2a herhaald voor studenten die niet in de gelegenheid zijn het college in september te volgen (bijvoorbeeld door een minor in het buitenland) na aanmelding bij de vakcoordinator.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba3 Pedagogische wetenschappen, Ortho) 3 semester II a verplicht