Professionele Vaardigheden

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2018/19
Vakcode PABA5357
Vaknaam Professionele Vaardigheden
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Professionele Vaardigheden
Leerdoelen Na afloop van de cursus kun je als student: 1) benoemen welke competenties (kennis, vaardigheden en attitude) je als orthopedagoog nodig hebt voor in de beroepspraktijk en 2) een aantal van de bijbehorende professionele vaardigheden, waaronder gespreksvoering met cliënten, toepassen. De professionele vaardigheden worden getraind vanuit de theoretische kaders van Oplossingsgericht/ handelingsgericht werken en Motiverende gespreksvoering.
Met dit vak wordt beoogd studenten te ondersteunen bij Bachelorstage en voor te bereiden op de Masterstage. Het is de bedoeling om antwoorden te geven op vragen als: Wat verwacht de beroepspraktijk van de orthopedagoog (in opleiding)? En welke competenties of professionele vaardigheden zijn belangrijk voor een orthopedagoog?
Omschrijving Het vak Professionele vaardigheden bestaat uit een inleidend werkcollege bestaande uit: 1) een inleiding op het vak, 2) een toelichting op de theoretische onderbouwing van het vak en 3) herhaling én verdieping van het geleerde tijdens het Gesprekspracticum in BA2. Hierna zal een hoorcollege worden gegeven over competenties van orthopedagogen (theorie, definitie, afbakening, aansluiting leerlijnen van het opleidingsprogramma), waarvoor ook een voorbereidende opdracht gemaakt moet worden, en volgt een bezoek aan het werkveld. Aan het bezoek is een opdracht gekoppeld over het beoordelen van professionele vaardigheden in de praktijk a.d.h.v. competenties zoals die in de opleiding worden geleerd. Studenten nemen vervolgens deel aan een viertal werkcolleges waarin zij, vanuit de theoretische kaders van Oplossingsgericht Werken en Motiverende Gespreksvoering, professionele vaardigheden trainen. Ook aan de werkcolleges zijn opdrachten gekoppeld.
Dit vak wordt ondersteund met de organisatie van een forum waarin door studenten en professionals uit de praktijk gediscussieerd wordt over competenties, leerlijnen binnen het curriculum en het concrete werk. Het vak wordt afgesloten met een individuele eindopdracht die beoordeeld wordt met een cijfer.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm excursie, hoorcollege, praktische oefening, werkcollege, zelfstudie
Toetsvorm deelname, opdrachten, practicum, schriftelijke opdrachten
(Actieve deelname tijdens de practica-onderdelen, 100% presentie, participatie aan en voldoende kwaliteit opdrachten)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. C.B. Lunenborg
Docent(en) diverse docenten ,dr. A.T. Harder ,drs. H.K. Knijff
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
De kracht van oplossingen. Handboek oplossingsgericht werken. Derde druk. Hoofdstuk 1-5 (111 pagina's) Jong, P. de & Berg, I.K. (2015). 9789026522697 €  45,00
De Orthopedagoog-Generalist als professional. Beroepscompetentieprofiel orthopedagoog-generalist Publicatie NVO/NIP (2014).
Nader op te geven actuele titel(s)
Wat werkt: Motiverende gespreksvoering? Utrecht: Nederlands Jeugd Instituut (21 pagina's) Bartelink, C. (2013).
Entreevoorwaarden Studenten worden sterk aanbevolen het Ba2-vak Gesprekspracticum gevolgd en afgerond
te hebben, aangezien dit vak een vervolg is op het Gesprekspracticum.
Opmerkingen In subgroepen worden de professionele vaardigheden getraind (werkcolleges). Er worden verschillende groepen samengesteld waarop zelf, voor aanvang van blok 1a, ingetekend kan worden. Aanwezigheid is 100% verplicht.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba3 Pedagogische wetenschappen, Ortho) 3 semester I a keuze