Recht in Pedagogiek en Onderwijs

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2022/23
Vakcode PABA3022
Vaknaam Recht in Pedagogiek en Onderwijs
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Recht in Pedagogiek en Onderwijs
Leerdoelen 1. De student kan na afronding van het vak basisbegrippen en rechtsnormen uit het nationaal jeugdrecht beschrijven.

2. De student kan na afronding van het vak normen uit VN-Kinderrechtenverdrag en de voorgeschreven documenten van het VN-Kinderrechtencomité beschrijven.
3. De student kan na afronding van het vak de basisbegrippen en normen uit het internationaal kinderrechtelijk kader en het nationaal jeugdrecht toepassen op cases uit het werkveld van de (ortho)pedagoog en onderwijskundige.
4. De student kan na afronding van het vak ethische en juridische dilemma’s in het (ortho)pedagogische en onderwijskundige werkveld in de context van het jeugdrecht, jeugdbescherming, jeugdstrafrecht, onderwijs en migratierecht benoemen en analyseren.
5. De student kan na afronding van het vak reflecteren op ethische dilemma’s binnen het (ortho)pedagogische en onderwijskundige werkveld.
Omschrijving In dit vak wordt de rechtspositie van het kind in verschillende gebieden van het Nederlands Recht belicht. Het Kinderrechtenverdrag vormt daarbij het onderliggend juridisch-ethisch kader. Juridisch-ethische vragen waarmee gedragswetenschappers en onderwijskundigen geconfronteerd kunnen worden, komen aan de orde. Gedragswetenschappers komen in het werkveld in aanraking met juridische kaders en dienen hun professioneel handelen daarop af te stemmen. Specifiek besteedt de cursus aandacht aan de bijdrage die gedragswetenschappers vanuit hun eigen discipline kunnen leveren om de rechtspositie van kinderen te waarborgen en aan het leren ethisch te reflecteren over hun beroepsmatige positie hierbij.
In deze cursus wordt kennis aangereikt over de basisbegrippen binnen het Nederlands recht en het personen- en familierecht zoals naamgeving, meerderjarigheid, gezag en huwelijk/ geregistreerd partnerschap. Aandacht gaat uit naar de Jeugdwet; de jeugdbeschermingsmaatregelen zoals ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing; pleegzorg en gesloten jeugdzorg. Het jeugdstrafrecht wordt belicht waarbij de verhouding van de rechtspositie van het kind tot het volwassenenstrafrecht wordt behandeld. Het wettelijk kader van het passend onderwijs wordt toegelicht en de wijze waarop dit uitwerking krijgt in de praktijk. Tevens wordt de rechtspositie van kinderen binnen het vreemdelingenrecht behandeld en rol die gedragswetenschappers hierbij kunnen spelen.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, zelfstudie
Toetsvorm schriftelijk tentamen (essay) DIGITAL
Vaksoort bachelor
Coördinator A.A.M. van Es, MSc.
Docent(en) Gastdocent(en) ,dr. mr. E.C.C. van Os
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Literatuur wordt z.s.m. via Nestor bekend gemaakt.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba3 Pedagogische wetenschappen, Ortho) 3 semester II a verplicht
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba3 Pedagogische wetenschappen) 3 semester II a verplicht
Open Colleges GMW (contractonderwijs)  (Ba Pedagogische Wetenschappen) 1 semester II a keuze