Effectiviteit van Onderwijs

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PABA2212
Vaknaam Effectiviteit van Onderwijs
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Effectiviteit van Onderwijs
Leerdoelen Na afronding van dit vak kan de student het verschil uitleggen tussen evaluatie, efficiëntie en effectiviteit van onderwijs
Na afronding van dit vak kan de student verschillende begrippen gerelateerd aan onderwijs-/schooleffectiviteit uitleggen, waaronder typen schooleffecten, stabiliteit en consistentie van schooleffecten
Na afronding van dit vak kan de student aan de hand van figuren uitleggen wat differentiële effectiviteit van scholen/programma’s betekenen
Na afronding van dit vak kan de student verschillende effectiviteitsfactoren op verschillende niveaus (klas, school, context) benoemen en met voorbeelden te illustreren en uitleggen hoe deze effectieve factoren onderzocht kunnen worden
Na afronding van dit vak kan de student een vertaalslag maken van de literatuur naar de praktijk door advies te geven aan een school wat betreft het bevorderen van de effectiviteit.
Omschrijving Onderzoek naar de effectiviteit van het onderwijs draait om twee centrale vragen: wat draagt het onderwijs/ de school/ de leerkracht bij aan de kennis en vaardigheden die mensen/leerlingen verwerven? Welk beleid en welke processen op systeem, school of klasniveau dragen bij aan grotere leeropbrengsten?

Wat een ieder zou moeten leren is geen vaststaand gegeven, maar is voortdurend onderwerp van (politieke) discussies in ieder land. Naast cognitieve leerprestaties (i.e., rekenen en taal) of het behalen van een diploma streven scholen en opleidingen ook naar andere opbrengsten. Het gaat hier bijvoorbeeld om metacognitieve, sociale of burgerschapsvaardigheden. Ook deze opbrengsten horen thuis binnen het onderzoek naar effectiviteit en zullen in de colleges worden besproken.

Als het gaat om het onderzoeken van de effecten van scholen en leerkrachten, is het belangrijk om alle buitenschoolse invloeden ‘uit te zuiveren’. Immers, leerlingen komen met een verschillend aanvangsniveau en een verschillende achtergrond de school binnen. Scholen worden hierdoor geconfronteerd met verschillende uitdagingen. Het rekening houden met buitenschoolse effecten doen we om de unieke (netto) school- of programma-effecten zo nauwkeurig mogelijk te schatten. In onderzoekstermen gaat het om de toegevoegde waarde van de school of leerkracht te bepalen. Hierbij wordt ook gekeken of scholen even effectief zijn voor alle leerlingen, voor verschillende vakken en of scholen gedurende langere tijd effectief blijven.

In de cursus wordt nader ingegaan op beleid en processen op verschillende niveaus (systeem, school, klas) en waar deze factoren effect op hebben. Je kunt hierbij denken aan veilig leerklimaat, hoge verwachtingen van leerlingen en leerkrachten, leertijd optimaliseren, gedeelde visie, etc.

In dit vak komen tenslotte allerlei aspecten aan de orde die te maken hebben met het verbeteren van de onderwijskwaliteit met behulp van evidence-based interventies. Tijdens dit vak zal de focus liggen op interventies die worden uitgevoerd op klasniveau.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(Effectiviteit van Onderwijs bestaat uit een combinatie van hoor- en werkcolleges.)
Toetsvorm opdrachten, presentatie
(Effectiviteit van Onderwijs wordt afgesloten met een individuele opdracht, welke een op wetenschappelijke literatuur gebaseerd advies aan een school is.)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. A.C. Timmermans
Docent(en) drs. H.M. Naaijer ,dr. A.C. Timmermans
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Wetenschappelijke artikelen die via Student Portal beschikbaar worden gemaakt.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba2 Pedagogische wetenschappen) 2 semester II b verplicht