Organisaties en lerende professionals

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PABA2209
Vaknaam Organisaties en lerende professionals
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Organisaties en lerende professionals
Leerdoelen 1. Na afloop van dit vak kan de student verschillende organisatiestructuren identificeren en het functioneren daarvan beschrijven
2. Na afloop van dit vak kan de student de rol van leren van en in organisaties benoemen met bijzondere aandacht voor lerende professionals
3. Na afloop van dit vak kan de student opleidings-, implementatie- en veranderingsvraagstukken in (onderwijs)organisaties schetsen
4. Na afloop van dit vak kan de student een verandervraagstuk in een organisatie analyseren met behulp van het aangereikte begrippenkader
Omschrijving Niet alleen het bedrijfsleven, maar ook de zorg, de hulpverlening en het onderwijs vormen (pseudo-)markten, waarop tal van organisaties actief zijn: scholen, zorginstellingen, politieke belangenverenigingen (zoals vakbonden, politieke partijen, patiëntenbewegingen). Die organisaties zijn doelgerichte maatschappelijke subsystemen, die zich deels van de buitenwereld afschermen om hun specifieke doelstellingen gerichter en effectiever te kunnen bereiken. In die relatieve autonomie schuilt ook een zeker risico. Door interne taakverdeling kunnen processen op gang komen van bureaucratisering, zonering (scheiding professionals en management) en vertekende beeldvorming in de organisatiecultuur.
'Professionals' spelen een belangrijke rol in organisaties. Van hen wordt als deskundigen niet alleen een bijdrage verwacht aan het bereiken van de externe doelstellingen, maar ook aan de sturing van de interne rationaliteit.
In deze cursus wordt behalve aan het functioneren van organisaties en de rol van professionals daarbinnen, aandacht besteed aan leren en veranderen van en in (onderwijs-)organisaties.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen (essay) DIGITAL
(Schriftelijk tentamen (telt 3 x voor het eindcijfer) en verslag (telt 2 x voor het eindcijfer). Beide moeten voldoende zijn.)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. C.J. van der Linden
Docent(en) MSc. I. Smid ,dr. C.J. van der Linden
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Mondige burgers, getemde professionals. Marktwerking en professionaliteit in de publieke sector. (Enkele hoofdstukken hieruit) Tonkens, E. (2008) 9789055159499 €  22,50
Organisatiestructuren. Tweede gewijzigde druk. Mintzberg, H. (2013) 9789043024693 €  49,50
The new meaning of educational change. Vijfde gewijzigde druk (Enkele hoofdstukken hieruit) Fullan, M. (2015) 9781138641396 €  46,70
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba2 Pedagogische wetenschappen) 2 semester II a verplicht