Interculturele pedagogiek

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PABA2053
Vaknaam Interculturele pedagogiek
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Interculturele pedagogiek
Leerdoelen 1. De student heeft kennis over en inzicht in manieren van denken over de invloed van cultuur, cultuurverschil en migratie op het opgroeien, opvoeden en onderwijzen van kinderen.
2. De student heeft kennis over en inzicht in actuele opvoedings- en opvoedingsvraagstukken in cultureel diverse samenlevingen zoals, culturele diversiteit op school en in de pleegzorg, radicalisering en extremisme, discriminatie, probleemgedrag en psychosociale problemen van jeugd.
3. De student heeft kennis over welke factoren een rol spelen bij de etnisch-culturele identiteit van kinderen en jeugd en voor hun interetnische attitudes en verhoudingen
4. De student heeft kennis van het begrip ‘interculturele competentie’, en inzicht om dit begrip ook (beperkt) te kunnen toepassen op een casus binnen het werkveld van de pedagoog of onderwijskundige.
5. De student kan een beargumenteerde positie innemen in een actueel wetenschappelijk debat over een intercultureel pedagogisch of onderwijskundig vraagstuk
6. De student kan op basis van theorie vergelijkingen maken tussen het opgroeien en opvoeden van kinderen uit verschillende culturen.
Omschrijving We geloven allemaal dat cultuur van grote invloed is op de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. De vraag is alleen wat cultuur is en hoe cultuur de manier waarop kinderen opgroeien en leren beïnvloedt. De vraag wordt interessanter als we oog hebben voor de grote culturele diversiteit die er wereldwijd is in praktijken van ouderschap, kind zijn en volwassen worden. In de cursus staat daarom de culturele dimensie van kind zijn, opgroeien en opvoeden centraal, in drie onderdelen. In de eerste plaats komen verschillende theorieën aan bod over het belang van de culturele dimensie en de betekenis van culturele verschillen in relatie tot de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Ten tweede kijken we naar de invloed die cultuur heeft op het denken over en onderzoeken van de ontwikkeling en opvoeding van kinderen in verschillende disciplines als de (ontwikkelings)psychologie, pedagogiek, en antropologie. Tenslotte bespreken we de consequenties van kennis over culturele verschillen in opgroeien, leren en opvoeden voor theorievorming over praktijken van opvoedingsondersteuning, onderwijs en jeugdzorg. Kinderen en jeugd uit de grootste migrantengroepen in Nederland krijgen in het bijzonder de aandacht in deze cursus.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(hoorcolleges + werkcolleges + zelfstudie 98 uur)
Toetsvorm schriftelijk tentamen (essay) DIGITAL, schriftelijke opdrachten
(Schriftelijk Tentamen Essay (Digitaal), schrijfopdracht)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. D.D. van Bergen
Docent(en) dr. D.D. van Bergen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Diverse (losse) wetenschappelijke artikelen diverse auteurs
E reeader diverse auteurs
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba2 Pedagogische wetenschappen) 2 semester I a verplicht
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba2 Pedagogische wetenschappen, Ortho) 2 semester I a verplicht