Gedrag in de Klas 1

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2020/21
Vakcode PABA-A308A
Vaknaam Gedrag in de Klas 1
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Gedrag in de Klas 1
Leerdoelen Gekoppeld aan de door de opleiding geformuleerde competenties zijn de volgende doelstellingen voor het vak geformuleerd:
Kennis
1. De student heeft kennis over de cyclus van handelingsgericht werken (op groepsniveau) en handelingsgerichte diagnostiek (op individueel niveau) gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en/of problematisch gedrag van leerlingen;
2. De student heeft kennis over de sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale posities van leerlingen in de klas;
3. De student heeft kennis over verschillende observatiemethoden en van de gehele onderzoekscyclus die bij observatieonderzoek doorgaans gevolgd wordt;
4. De student heeft kennis over factoren die beschermend of belemmerend zijn in het ontstaan van problematisch gedrag bij leerlingen;
5. De student heeft kennis over diagnostiek en interventie bij leerlingen met problematisch gedrag in de klas.
Vaardigheden
6. De student kan de cyclus van handelingsgericht werken doorlopen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in de klas;
7. De student kan (problematisch) gedrag van leerlingen waarnemen door dit systematisch te observeren d.m.v. een zelfgemaakt observatie instrument;
8. De student kan de cyclus van handelingsgerichte diagnostiek doorlopen aan de hand van een geobserveerde leerling met opvallend gedrag;
9. De student kan een handelingsplan opstellen voor een leerling met problematisch gedrag a.d.h.v. de uitkomsten van de uitgevoerde cyclus van handelingsgerichte diagnostiek;
10. De student kan een les geven om de sociaal-emotionele ontwikkeling binnen de groep te stimuleren.
Omschrijving In dit vak wordt gekeken naar problematisch gedrag van leerlingen op zowel klas- als individueel niveau. Aan de hand van de cyclus van handelingsgericht werken wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen (op groepsniveau) in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt een leerlingen uit de klas gekozen die moeilijk gedrag laat zien. Om dit gedrag beter te begrijpen wordt de cyclus van handelingsgerichte diagnostiek doorlopen. Op basis van de bevindingen wordt een handelingsplan opgesteld waarin de focus ligt op het omgaan met en het verbeteren van het gedrag in de klas.
Tijdens hoorcolleges zal kennis worden gegeven over:
- De sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen (waaronder het gebruik en analyseren van data uit het leerlingvolgsysteem);
- Verschillende observatiemethoden en de kwaliteitscriteria voor valide en betrouwbaar observatieonderzoek
- Kennis over belemmerende- en bevorderende factoren bij probleemgedrag;
- De achtergrond van verschillende type gedragsproblemen;
- Diagnostiek en interventie bij verschillende type gedragsproblemen.
In diverse werkcolleges wordt geoefend met het toepassen en verwerken van de opgedane kennis in de praktijkopdracht die studenten uitvoeren voor dit vak.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege, zelfstudie
Toetsvorm schriftelijk tentamen (meerkeuze)
(In de praktijkopdracht staat het uitwerken van de cyclus van HGW en HGD centraal.)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. A.A. de Boer
Docent(en) dr. A.A. de Boer ,prof. dr. H. Korpershoek
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
De sociale ontwikkeling van het schoolkind, Jan v/d Ploeg, 2e herziene druk (2019) Bohn Stafleu van Loghum 9789036822312 ca. €  34,95
Handboek diagnostiek in de leerlingbegeleiding: Kind en context (6e druk, 2016) Verschueren, K. & Koomen, H. 9789044134438 ca. €  40,00
Handboek jeugdhulpverlening deel 1 (tweede editie, 2019) Grietens, H., Vanderfaeillie, J., & Maes, B. 9789463797191 ca. €  45,00
Handelingsgericht werken: samenwerken aan schoolsucces (2017) Pameijer, N. 9789492398130 ca. €  33,50
Observeren in psychologie en pedagogiek. Methodologie en rapportage (1e druk, 2018 uitgeverij Coutinho) F. A. Goossens 9789046906200 ca. €  22,50
Pedagogische adviezen voor speciale kinderen: een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten (3e, herziene druk, 2018). Trix van Lieshout & Ron van Deth 9789036819947 ca. €  34,99
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Om het vak af te kunnen ronden is het noodzakelijk dat de student stageloopt in het (reguliere) basisonderwijs en toegang heeft tot het inzien/analyseren van gegevens uit het LVS van de school/klas.
Een deel van de boeken worden ook in het tweede jaar en voor een ander vak in het derde jaar van de AOLB gebruikt.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen, AOLB  (Ba3 Pedagogische wetenschappen, AOLB) 3 semester I b verplicht