Pedagogische taken van het onderwijs

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2020/21
Vakcode PABA-A109
Vaknaam Pedagogische taken van het onderwijs
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Pedagogische taken van het onderwijs
Leerdoelen 1.De student heeft kennis van pedagogische, filosofische en historische tradities in het denken over de taken en functies van onderwijs.

2.De student kan de visie op onderwijs in de eigen onderwijspraktijk analyseren, gebruikmakend van de verschillende tradities in het denken over onderwijs.

3.De student kan collega’s uit de eigen onderwijspraktijk betrekken in een gesprek over de visie op onderwijs.

4.De student kan diverse kwesties op het gebied van de pedagogische taken van het onderwijs analyseren en hierin een beargumenteerd standpunt verwoorden.
Omschrijving Over de taken en functies van het onderwijs bestaat verschil van inzicht en mening. Het gaat om kwesties als:
1. Is de school er alleen of vooral voor het leren van maatschappelijk gewaardeerde en bruikbare kennis en vaardigheden? Of is de school er ook of veeleer voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, het welzijn en de gezondheid van de kinderen?
2. Dient de school de reproductie en de continuering van de maatschappij en/of de cultuur? Of heeft de school een kritische, vernieuwende en emanciperende taak?
3. Wat heeft voorrang op school: de ontwikkeling van individuele personen of de bevordering van maatschappelijke en culturele belangen?
4. Behoort de school zich in te (laten) zetten voor het remediëren van maatschappelijke problemen (jeugdcriminaliteit, verslaving, racisme, seksisme, seksueel geweld, milieuvervuiling, desintegratie, ongezonde leefstijlen enz.)? Of moet de school zich beperken tot een aantal educatieve kerntaken?
5. Hoe verhouden de verantwoordelijkheden van de school zich tot de verantwoordelijkheden van het gezin en hoe tot de verantwoordelijkheden van o.a. het bedrijfsleven, de media, de jeugdzorg, overheidsinstanties en de politiek.

Dat er sinds jaar en dag (sinds de Oudheid) discussie is over zulke vragen is niet verwonderlijk. De antwoorden maken immers verschil voor het bepalen van bijv. a) de leerstof en het leerplan (onderwijsinhouden), b) de didactiek (onderwijsleervormen), c) het ethos of ‘pedagogische concept’ van de school, d) de normen voor wat goed onderwijs is, e) de maat voor wat efficiënt onderwijs is (doelmatigheid), f) de standaarden voor wat effectief onderwijs is (werkzaamheid), g) de bekwaamheidseisen die we aan leraren stellen en h) de verdeling van zeggenschap en gezag over het onderwijs en de school.

We maken kennis met de kwesties, met de discussies en met verscheidene soorten/richtingen/ tradities van antwoorden en de praktische consequenties van die antwoorden. Hierbij raken we vertrouwd met (onderwijs-) sociologische, pedagogische, filosofische en historische manieren van analyseren, argumenteren en beoordelen.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm opdrachten, schriftelijk tentamen (essay)
(Praktijkopdrachten en schriftelijk tentamen)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. A. Zuurmond
Docent(en) dr. A. Zuurmond
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
De artikelen worden digitaal beschikbaar gesteld.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen, AOLB  (Ba1 Pedagogische wetenschappen, AOLB) 1 semester I b verplicht