Ontwikkelings- en onderwijspsychologie 1

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2020/21
Vakcode PABA-A108
Vaknaam Ontwikkelings- en onderwijspsychologie 1
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Ontwikkelings- en onderwijspsychologie 1
Leerdoelen OOP1 heeft als leerdoelen:
- Globaal overzicht van de ontwikkeling vanaf de geboorte tot de adolescentie vooral vanuit cognitief oogpunt.
- Specifieke aandacht 1 voor relevante ontwikkelingsstadia van het schoolkind en vroege adolescent, vooral de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling (vanaf groep 4). De mechanismen die deze ontwikkeling beïnvloeden komen hier aan bod evenals de invloed van school, ouders en leeftijdgenoten.
- Specifiek aandacht 2 voor de ontwikkeling van kinderen op het gebied van schoolse domeinen zoals taal, lezen en rekenen. Het gaat niet om leerlijnen, maar om taken die kinderen eerst niet en later wel kunnen en de grote verschillen tussen kinderen.
- Specifieke aandacht 3 voor het beïnvloeden van deze ontwikkeling door het onderwijs door middel van instructie. Aan bod komen instructieprincipes die van belang zijn voor effectief onderwijs zoals het maken van uitgewerkte voorbeelden en het aanleren van leerstrategieën.
Omschrijving Ontwikkelings- en onderwijspsychologie behandelt de ontwikkeling vanaf de geboorte tot de adolescentie. Het betreft de fysieke (lichamelijke, zintuiglijke, motorische), cognitieve (taal en intellectuele) en sociaalemotionele (persoonlijkheid, relaties, moreel besef) ontwikkeling. Ook komt aan de orde hoe deze ontwikkeling door middel van onderwijs is te beïnvloeden.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen (essay), schriftelijk tentamen (meerkeuze)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. D.D.N.M. Kostons
Docent(en) dr. D.D.N.M. Kostons
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Educational Psychology (14th edition) A. Woolfolk (2013) 978-0134774329 ca. €  70,00
How Children Develop (2014, 5e international edition) Siegler, R.S., DeLoache, J.S., & Eisenberg, N 9781319107406 ca. €  60,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Competentie(s) waaraan wordt gewerkt: 1, 2, 3, 6 en 7

Dit vak kent een inhoudelijke relatie met het vak Leren lesgeven en reflecteren, en de vakgebieden die voorkomen in het eerste jaar, met name Rekenen en SSLB.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen, AOLB  (Ba1 Pedagogische wetenschappen, AOLB) 1 semester I verplicht