Bachelorscriptie Midden-Oostenstudies

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LXX998B10
Vaknaam Bachelorscriptie Midden-Oostenstudies
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Bachelorscriptie Midden-Oostenstudies
Leerdoelen - kennis van en inzicht in de voornaamste ontwikkelingen in het vakgebied Midden-Oostenstudies op het gebied van thematiek, theorie en methoden;
- het vermogen tot zelfstandig, efficiënt en effectief verzamelen, selecteren en ordenen van relevante literatuur en bronnen, met gebruikmaking van zoekvaardigheden;
- het vermogen om heldere, relevante en empirisch toetsbare en/of goed beantwoordbare onderzoeksvragen te formuleren met inachtneming van de bestaande literatuur met betrekking tot het scriptieonderwerp
- het vermogen tot kritische analyse van relevante bestaande literatuur over het betreffende onderwerp en (eventueel) primaire (tekstuele, visuele, materiële, audiovisuele en kwantitatieve)bronnen
- het vermogen voor Midden-Oostenstudies relevante onderzoeksmethoden en theorieën toe te passen om te komen tot een gedegen analyse van relevante vraagstukken;
- het vermogen tot het schrijven, presenteren en verdedigen van een onderzoeksverslag met gebruikmaking van de juiste vakterminologie met constante aandacht voor stijl en argumentatie, volgens de eisen die daaraan binnen het vakgebied worden gesteld;
- het vermogen om de kennis en vaardigheden te benutten die van pas komen in een breed academisch beroepenveld en waarbij het een vereiste is, dat de studenten: persoonlijke verantwoordelijkheid en zelfdiscipline aan de dag leggen; een oplossend vermogen aan de dag leggen; kunnen denken en schrijven onder tijdsdruk; kunnen samenwerken; effectief gebruik kunnen maken van basale digitale vaardigheden;
- het vermogen op basis van de uitkomsten van eigen onderzoek van beperkte tot redelijke omvang goed onderbouwde conclusies te rapporteren in werkstukken en Bachelorscriptie conform de conventies binnen het vakgebied;
- het vermogen om op betrouwbare en accurate wijze, en met correct taalgebruik, te communiceren in woord en geschrift over resultaten binnen de Midden-Oostenstudies voor een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten;
Omschrijving De Bachelorscriptie is een argumentatief betoog op basis van eigen analyse, die de neerslag vormt van een literatuur- en/of bronnenstudie van beperkte omvang. Verdere richtlijnen met betrekking tot inhoud en totstandkoming staan vermeld in de Scriptiehandleiding Midden-Oostenstudies
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm scriptie
Vaksoort bachelor jr 3
Coördinator dr. K.M. Santing
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden Met goed gevolg afsluiten van Propedeuse Midden-Oostenstudies
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Midden-Oostenstudies 3 semester II verplicht