Internat. organisaties Midden-Oosten

Faculteit Letteren
Jaar 2018/19
Vakcode LXX030M10
Vaknaam Internat. organisaties Midden-Oosten
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Internationale organisaties en het Midden-Oosten
Leerdoelen a. Analytische deskundigheid bevorderen;
b. Inzicht bieden in geografische, culturele en historische context van dit onderwerp;
c. Inzicht bieden in geschiedenis van formuleringen en uitwerkingen van politiek denken en handelen;
d. Presenteren van bekende en minder bekende thema’s op het gebied van de recente bestudering van de regeringspolitiek van de grote mogendheden en internationale organisaties op grond van zakelijke argumentatie;
e. Reflecteren op presentaties door actieve deelname in het debat en papers door het leveren van een goed beargumenteerde peer-review;
f. Studenten die Modern Standaard Arabisch beheersen worden uitgenodigd hun presentaties en papers te baseren op primair bronmateriaal;
g. Doorgronden van de regeringspolitiek van de grote mogendheden ten aanzien van het Midden-Oosten in recent verleden en heden;
h. Doorgronden van de interne verhoudingen tussen wereldorganisaties en afzonderlijke staten in het Midden-Oosten ten aanzien van het contrast tussen interstatelijk conflict en burgeroorlog.
Omschrijving Deze module is bedoeld informatie te bieden over de rol van wereldspelers zoals politieke organisaties (de Verenigde Naties, de Arabische Liga) en grote mogendheden (Verenigde Staten, Rusland, China) in de moderne conflicten van het Midden-Oosten

a. Wat de V.N. betreft ligt de nadruk op de geschiedenis van de besluitvorming en –bekrachtiging binnen deze organisatie als Volkenbond vanaf de Mandaatperiode tot heden met aandacht voor veiligheidspolitiek, diversiteit van regeringsvormen en aard van burgerlijke samenlevingen in het Midden-Oosten.

b. Wat de grote mogendheden betreft ligt de nadruk op de regeringspolitiek van landen zoals de Verenigde Staten, Rusland en China ten aanzien van het Midden-Oosten in recent verleden en moderne actualiteiten.

c. De periode na de Tweede Wereldoorlog is vooral interessant vanwege de voorstellen voor een nieuwe koers in conflictbemiddeling met nadruk op ‘de handhaving van vrede en internationale veiligheid’. Daartoe werden er meer dan 600 resoluties aangenomen die op de een of andere manier het Arabisch-Israëlisch conflict tot hoofdthema hadden. Een aantal resoluties zullen in het kader van deze module worden onderworpen aan een historische en politieke analyse.

d. Aan de hand van casusstelling zoals vredesoperaties en –missies in het Midden-Oosten wordt de betrokkenheid van wereldspelers geadstrueerd.

e. Een bezoek aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken of het Internationale Strafhof in Den Haag dan wel aan het Vredespaleis zal in deze module worden opgenomen.

f. De Arabische Liga in haar ontwikkeling en functionering sinds het Alexandrië protocol van 1944 speelt een opmerkelijke rol in de conflicten van het Midden-Oosten – aan de hand van opeenvolgende versies van het Charter en interne besluitvorming wordt onderzocht op welke wijze de Arabische Liga vrede en conflict beoordeelt. Tevens wordt aandacht besteed aan de handelwijze en opstelling van de opeenvolgende secretarissen-generaal van de Liga zoals secr.-gen. ‘Amr Moussa.
Uren per week 4
Onderwijsvorm congres, excursie, werkcollege, zelfstudie
(Voor het werkcollege geldt 80% aanwezigheidsplicht)
Toetsvorm presentatie, schriftelijk tentamen, werkstuk(ken)
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. W.J. van Bekkum
Docent(en) E.G.M. Schoorel, MA. ,prof. dr. W.J. van Bekkum
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
United Nations, A History, Revised and Updated Edition, New York: Grove Press 2011 Stanley Meisler 9780802145291 €  16,80
Entreevoorwaarden Bachelor behaald en toegang tot het Masterprogramma (zie hiervoor de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding)
Opmerkingen 80 % Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges.
Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren. Van studenten wordt verwacht dat zij aan de geplande excursie(s) deelnemen. Tevens wordt van studenten verwacht dat zij aan de binnen de module geplande organisatie en uitvoering van de studiedag deelnemen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Midden-Oostenstudies 1 semester I verplicht