Geschiedenis vh Moderne Midden-Oosten

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LXX020P05
Vaknaam Geschiedenis vh Moderne Midden-Oosten
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Geschiedenis vh Moderne Midden-Oosten
Leerdoelen Na afloop van de module is de student in staat om:
1. de belangrijkste gebeurtenissen in de moderne geschiedenis van het Midden-Oosten te benoemen;
2. belangrijke debatten binnen het vakgebied van Midden-Oostenstudies te benoemen;
3. gebeurtenissen uit de moderne geschiedenis van de regio zowel onderling, als met actuele gebeurtenissen in verband te brengen;
4. een kleinschalig onderzoek te verrichten naar een onderwerp binnen een van de thema’s uit de collegereeks en daarvan mondeling verslag te doen.
Omschrijving De cursus biedt een algemeen overzicht van de geschiedenis van het moderne Midden-Oosten vanaf de vroege negentiende eeuw tot op heden. De nadruk ligt hierbij op de belangrijkste politieke ontwikkelingen in de regio: de grootschalige hervormingen en geleidelijke desintegratie van het Ottomaanse Rijk, de invloed van kolonisatie, het ontstaan van nationale staten en mandaatgebieden, het Israëlisch-Palestijns conflict, de periode van dekolonisatie en Koude Oorlog, en de ontwikkelingen na de Golfoorlog van 1991. Tijdens de hoorcolleges worden verschillende thema’s geïntroduceerd die tijdens de werkcolleges verder worden uitgediept aan de hand van discussies over de literatuur, presentaties en verbanden met de actualiteit.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(2 uur hoorcollege en 2x2 uur werkcollege)
Toetsvorm presentatie, tentamen
(digitaal 2 uur)
Vaksoort bachelor
Coördinator L.E. Admiraal, PhD.
Docent(en) L.E. Admiraal, PhD.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
A History of the Modern Middle East. Boulder Colorado: Taylor & Francis Inc. 2016, sixth edition Cleveland, William en Bunton, Martin 9780813349800 €  54,95
Entreevoorwaarden Geen
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht bij werkcolleges. Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges. Dit vak staat open als bijvak. Hoofdvakstudenten hebben voorrang op bijvakstudenten
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Midden-Oostenstudies 1 semester I a verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester I a keuze
Facultaire Minor Midden-Oostenstudies 3 semester I a verplicht