Steden in het Midden-Oosten 2

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LXX019P05
Vaknaam Steden in het Midden-Oosten 2
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Steden in het Midden-Oosten 2: Bagdad en Istanboel
Leerdoelen Na succesvolle afronding van deze cursus is de student in staat om:

1. historische en actuele aspecten van de behandelde steden te beschrijven en/of beargumenteren in een taalkundig en stilistisch goed betoog.
2. deel te nemen aan historische en actuele vraagstukken met betrekking tot steden in het Midden-Oosten, in woord en geschrift.
3. belangrijke thema's en motieven uit de werken van moderne auteurs die in de cursus aan bod komen, in hoofdlijnen te beschrijven.
4. een mondelinge presentatie te houden over een stad in het Midden-Oosten, uitgaande van een helder geformuleerde vraagstelling, een eenduidig betoog en een aansluitende conclusie over een onderwerp van beperkte omvang gebaseerd op de bestudering en analysering van een verscheidenheid aan opvattingen verwoord in secundaire literatuur.
5. Basiskennis verwerven van GIS-kaarttools.
Omschrijving Deze module geeft inzicht in de historische, politieke en culturele ontwikkelingen van steden in het Midden-Oosten. Een belangrijk doel van de module is ook om verschillende benaderingen en debatten binnen de studie van steden te introduceren door het gebruik van digitale geesteswetenschappelijke technieken. Het tweede deel van deze cursus, Cities 2, richt zich op Jeruzalem, Tel Aviv en Jaffa. Tijdens de lezingen wordt een historisch overzicht gegeven van het ontstaan en de belangrijkste transformaties van Jeruzalem, Tel Aviv en Jaffa. In de thematisch gestructureerde tutorials worden belangrijke benaderingen, concepten en debatten in de studie van steden in het Midden-Oosten geïntroduceerd en besproken aan de hand van verschillende cases uit de recente geschiedenis van Jeruzalem, Tel Aviv en Jaffa. Thema's die aan bod komen zijn onder meer: het denkbeeldige Jeruzalem, de politiek van de archeologie, de politiek van het toerisme en stedelijke gentrificatie.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(2 uur hoorcollege, 2 uur werkcollege)
Toetsvorm presentatie, schriftelijk tentamen, wekelijkse opdrachten
(schriftelijk digitaal 3 uur; open boektoets)
Vaksoort propedeuse
Coördinator S.R. Goldstein, PhD.
Docent(en) S.R. Goldstein, PhD.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Nine Quarters of Jerusalem: A New Biography of the Old City Matthew Teller 9781788169189 €  24,95
Entreevoorwaarden
Opmerkingen 80% Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges.
Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren. Dit vak staat open als bijvak en Open College. Hoofdvakstudenten hebben voorrang op bijvakstudenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Midden-Oostenstudies 1 semester II b verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester II b keuze