Steden in het Midden-Oosten 1

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LXX018P05
Vaknaam Steden in het Midden-Oosten 1
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Steden in het Midden-Oosten 1: Jeruzalem en Caïro
Leerdoelen Na afloop van de module is de student in staat om:
1. een historisch overzicht te beschrijven van de steden Cairo en Alexandrië, met nadruk op de moderne geschiedenis vanaf de negentiende eeuw tot heden;
2. historische, politieke, religieuze en culturele aspecten van deze steden te analyseren;
3. verschillende benaderingen, debatten en concepten binnen de studie van steden te classificeren;
4. zelfstandig en efficiënt secundaire en primaire literatuur over Cairo en Alexandrië samen te vatten en te vergelijken middels schriftelijke opdrachten en deze literatuur te bediscussiëren met medestudenten;
5. zelfstandig een kleinschalig literatuuronderzoek uit te voeren over een van de thema’s die zijn behandeld tijdens de werkgroepen en hiervan schriftelijk verslag te doen in de vorm van een wetenschappelijk essay.
Omschrijving Deze module biedt inzicht in de historische, politieke en culturele ontwikkelingen van steden in het Midden-Oosten. Een belangrijk doel van de module is daarnaast het introduceren van verschillende benaderingen en debatten binnen de studie van steden. Het eerste deel van deze cursus, steden 1, is gericht op Cairo en Alexandrië. Tijdens de hoorcolleges wordt een historisch overzicht gegeven van de ontstaansgeschiedenis en belangrijkste transformaties van Cairo en Alexandrië. In de thematisch opgezette werkcolleges worden belangrijke benaderingen, concepten en debatten in de studie van steden in het Midden-Oosten geïntroduceerd en bediscussieerd aan de hand van verschillende casussen uit de recente geschiedenis van Cairo en Alexandrië. De thema’s die aan bod komen zijn onder meer: protest en publieke ruimte in revolutionair en postrevolutionair Cairo, het concept kosmopolitisme in relatie tot Alexandrië, verbeeldingen van stad en platteland in Egyptische literatuur, en recente stedelijke uitbreiding en segregatie in Cairo, met als belangrijkste casus de ontwikkeling van een ‘Nieuwe Hoofdstad’. De toetsing bestaat uit zes verplichte schrijfopdrachten over de voorgeschreven literatuur. Deze opdrachten vormen de aanloop naar de schriftelijke eindopdracht: het schrijven van een wetenschappelijk essay over een van de behandelde thema’s tijdens de werkgroepen. Daarnaast is er een schriftelijk tentamen over de stof behandeld tijdens de hoorcolleges en een selectie van de literatuur.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(2 uur hoorcollege, 2 uur werkcollege)
Toetsvorm schriftelijk tentamen, wekelijkse opdrachten
(schriftelijk digitaal 3 uur; Toetsvorm open boektoets)
Vaksoort propedeuse
Coördinator L.E. Admiraal, PhD.
Docent(en) L.E. Admiraal, PhD.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
t.b.d.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen 80% Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges.
Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren. Dit vak staat open als bijvak en Open College. Hoofdvakstudenten hebben voorrang op bijvakstudenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Midden-Oostenstudies 1 semester II a verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester II a keuze