Islam

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LXX015P05
Vaknaam Islam
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Islam
Leerdoelen - De student bezit basiskennis van de islamitische geschiedenis, geschriften, theologie, stromingen en praktijken en wetenschappelijke benaderingen en debatten daaromtrent
- De student is in staat zelfstandig primaire en secundaire bronnen over de verschillende thema's binnen de module te bestuderen en hiervan schriftelijk en mondeling verslag te doen.
- De student is in staat om op basis van wetenschappelijke literatuur een kleinschalig onderzoek op te zetten, uit te voeren en hiervan mondeling verslag te doen
Omschrijving Deze module geeft een inleiding op de islam. De bedoeling is dat studenten basiskennis over de islam verwerven en academische vaardigheden om zich kennis over de islam eigen te maken. In de eerste weken worden een aantal basisthema’s behandeld: de ontstaansgeschiedenis, de belangrijkste bronnen, centrale geloofsopvattingen, stromingen en rituelen. In de laatste weken van de module worden een aantal verdiepende thema’s besproken, zoals islamitische teksten en literatuur, islam en politiek, en islam in Nederland.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
(2x2 uur werkcollege)
Toetsvorm presentatie, schriftelijk tentamen, wekelijkse opdrachten
(schriftelijk digitaal 3 uur)
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. P.G.T. Nanninga
Docent(en) dr. P.G.T. Nanninga , J. van den Berg
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
A New Introduction to Islam,Wiley-Blackwell, N.B. Schaf de DERDE editie aan: uit 2017 Brown, Daniel W. 9781118953464 ca. €  30,00
Entreevoorwaarden Geen
Opmerkingen 80% Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges. Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren. Dit vak staat open als bijvak en open college. Hoofdvakstudenten hebben voorrang op bijvakstudenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Midden-Oostenstudies 1 semester I b verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester I b keuze
Facultaire Minor Midden-Oostenstudies 3 semester I b verplicht