Arabische Lente tot Islamitische Staat I

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LXX015B05
Vaknaam Arabische Lente tot Islamitische Staat I
Niveau(s) facultaire minor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Van Arabische Lente tot Islamitische Staat: hedendaagse ontwikkelingen in het Midden-Oosten 1
Leerdoelen -De student maakt zich de kennis en inzichten eigen die in de literatuur en de hoorcolleges worden aangeboden.
-De student is in staat de behandelde thema’s ten aanzien van het Midden-Oosten te herkennen en te interpreteren.
-De student is vertrouwd met gangbare visies op het Midden-Oosten, kan deze onder woorden brengen en is in staat hier gebruik van te maken in interpretaties van actuele ontwikkelingen.
Omschrijving In deze module bestuderen we hedendaagse ontwikkelingen in het Midden-Oosten, met nadruk op de recente politieke omwentelingen en conflicten in de regio sinds de Arabische Lente van 2011. We besteden aandacht aan thema’s als religie, politiek, economie en samenleving en bespreken deze thema’s aan de hand van casussen als Egypte, Syrië, Israël, Irak, Libië en Iran. Op de hoorcolleges worden de verschillende thema’s geïntroduceerd die op de werkcolleges verder worden uitgediept door middel van literatuur, opdrachten en presentaties.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm presentatie, tentamen, wekelijkse opdrachten
Vaksoort bachelor jr 3
Coördinator dr. K.M. Santing
Docent(en) dr. K.M. Santing
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
verschillende artikelen en hoofdstukken; wordt nader bekend gemaakt
Entreevoorwaarden Geen
Opmerkingen -Dit vak staat open voor bijvakstudenten
-80% Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges.
-Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Facultaire Minor Midden-Oostenstudies 3 semester I a verplicht