Geweld / Conflictbeheersing Mid.Oosten

Faculteit Letteren
Jaar 2018/19
Vakcode LXX010B10
Vaknaam Geweld / Conflictbeheersing Mid.Oosten
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Geweld en Conflictbeheersing in Hedendaags Midden-Oosten
Leerdoelen Te ontwikkelen competenties:

Algemeen:
• Het beschikken over een brede (historische) kennis aangaande de verschillende visies op geweld en conflictbeheersing
• Het interpreteren van gewelddadige conflicten in het Midden-Oosten in een breder theoretisch verband;
• Het onderscheiden van gangbare visies op conflicten in het Midden-Oosten en dezen als zodanig herkennen/interpreteren;
• Het toepassen van academische vaardigheden: bibliografisch onderzoek, annotatie, het opbouwen van een betoog met conclusie;
• Het omvormen van het eigen onderzoek tot een wetenschappelijk verantwoorde presentatie.

Leerdoelen van het studieonderdeel:

Algemeen:
• De student maakt zich de kennis en inzichten eigen die in het handboek van Hashmi en de hoorcolleges worden aangeboden;
• De student is in staat grote lijnen/ontwikkelingen in de geschiedenis van het geweldgebruik in het Midden-Oosten te herkennen en te interpreteren;
• De student is vertrouwd met gangbare visies op geweld en conflictbeheersing in het Midden-Oosten, kan deze onder woorden brengen en is in staat hier gebruik van te maken in interpretaties van actuele ontwikkelingen;
• De student is vertrouwd met verschillen in professionele benadering van geweld en conflictbeheersing in het Midden-Oosten
Omschrijving In deze cursus staat het verschijnsel conflict in het Midden-Oosten centraal. Er wordt behandeld hoe er vanuit verschillende godsdiensten tegen het verschijnsel geweld en de legitimering daarvan wordt aangekeken. Nemen conflicten en burgeroorlogen in het Midden-Oosten een andere vorm aan dan elders in de wereld gebruikelijk? Welke verklaringen worden voor de hoge geweldsdichtheid in de regio gegeven? Ook is er aandacht voor aan geweld gerelateerde verschijnselen zoals oorlogsjournalistiek, terrorisme, optreden van de Verenigde Naties in de regio.
In de hoorcolleges – voor een deel gastcolleges van “geweldsdeskundigen” wordt de actualiteit van het Midden-Oosten gevolgd. In de werkcolleges wordt met de studenten gepraat over de theoretische achtergronden.

In het eerste deel houden we ons bezig met de wijze waarop er vanuit de drie grote religies – Jodendom, Christendom en Islam – tegen geweld wordt aangekeken. Onder welke omstandigheden is het gebruik van geweld toegestaan? Wat zijn de kenmerken van een Heilige of Rechtvaardige Oorlog? Hoe heeft het denken over de toepassing van geweld zich in de regio ontwikkeld? In de hoorcolleges worden historische voorbeelden van geweldgebruik toegelicht.
Kerngedachte in deze cursus is dat het gebruik en voorkomen van geweld in het Midden-Oosten niet alleen een militair-politiek fenomeen is, maar ook een religieuze, culturele en identiteitsbepalende betekenis heeft.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(Voor het werkcollege geldt 80% aanwezigheidsplicht)
Toetsvorm presentatie, schriftelijk tentamen
Vaksoort bachelor jr 3
Coördinator E.G.M. Schoorel, MA.
Docent(en) E.G.M. Schoorel, MA.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Just Wars, Holy Wars & Jihads (Oxford Univ. Press 2012) Hashmi, Sohail H. ed. 9780199755035 ca. €  36,43
Overige literatuur wordt tijdens cursus bekend gemaakt
Entreevoorwaarden Toegang tot het derde jaar; d.w.z. propedeuse behaald hebben.
Opmerkingen 80 % Aanwezigheidsplicht bij kcolleges.
Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren.
Dit vak staat open als bijvak. Hoofdvakstudenten hebben voorrang op bijvakstudenten.
Passieve beheersing van het Nederlands is een voorwaarde.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Midden-Oostenstudies 3 semester II verplicht